Sud­bi­ne nes­ta­lih is­pi­sa­le no­vu knji­gu, tra­ga­mo i da­lje

24sata - - NEWS -

Od Do­mo­vin­skog ra­ta sta­sa­lo je 25 no­vih ge­ne­ra­ci­ja. Os­ni­va­le su se obi­te­lji, ra­đa­la dje­ca, za­vr­ša­va­li fa­kul­te­ti... Ži­vje­lo se pu­nim plu­ći­ma u zem­lji ko­ju su stva­ra­li i oni za ko­je da­nas ne zna­mo gdje su. Nji­ho­vim naj­mi­li­ji­ma ži­vot je stao pri­je 25 go­di­na i ži­ve sa­mo za jed­no - da svo­jim “nes­ta­li­ma” za­pa­le svi­je­ću na gro­bu. 24sa­ta po­ma­žu im u toj po­tra­zi te od 2016., kad se 1940 lju­di vo­di­lo kao nes­ta­lo, da­nas tra­ži­mo njih 1902. Mi ih ni­kad ne­će­mo za­bo­ra­vi­ti i tra­žit će­mo dok se svi ne pro­na­đu. A ka­ko ži­ve obi­te­lji u cr­ni­ni, is­pri­ča­le su nam 92 obi­te­lji. Ju­čer je iz­aš­la i dru­ga knji­ga “Nes­ta­li” s 46 is­po­vi­jes­ti, a sve sud­bi­ne sta­nu u 40 još ne­is­pi­sa­nih knji­ga.

1902 obi­te­lji 25 go­di­na tra­že svo­je naj­mi­li­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.