ZAR SVE STRANKE GLEDAJU SA­MO SEBE?

24sata - - NEWS -

Da dos­lov­no svi po­li­ti­ča­ri u ovoj dr­ža­vi mo­gu bi­ti is­ti to je ne­što zas­tra­šu­ju­će. Pr­vo Most sa sta­vom ne­će­mo u ko­ali­ci­je sa HDZ-om i SDP-om pa on­da do­ve­du HDZ dva pu­ta na vlast. Sad ovi glu­me ne­ke mo­ral­ne ver­ti­ka­le, a do­go­di im se ras­pad stranke zbog jed­ne fo­te­lje. HDZ i SDP ne tre­ba spo­mi­nja­ti. Stvar­no nam ne­ma po­mo­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.