PLENKOLOGI­JA

24sata - - NEWS -

Ni­je u re­du što se smi­jem tu­đoj ne­sre­ći, no mo­ram vam is­pri­ča­ti naj­no­vi­ji vic. Ide ova­ko: Što ka­že zid kad ugle­da fo­te­lju: “Auu, sta­ra, što si po­pu­ca­la”. A na to fo­te­lja od­go­va­ra: ‘Ne kao tvoj pri­ja­telj Ži­vi, od ka­da je na me­ne sjeo”... Lju­di mo­ji, pla­čem od smi­je­ha vi­še ne­go kad sam čuo za svo­ju ane­mi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.