Ni­su htje­li ‘fo­te­lje’, a on­da se zbog njih ras­pa­da­ju

24sata - - NEWS -

Tko se vi­še sje­ća La­bu­ris­ta i OrAH-a? I oni su ne­kad bi­li tre­ća po­li­tič­ka op­ci­ja Hr­vat­ske. Na nji­ho­vu pu­tu su Most i Ži­vi zid. Ovim stran­ka­ma je, osim na­ve­de­nog, za­jed­nič­ko to što su nji­ho­vi pred­stav­ni­ci do­bi­va­li man­da­te is­ti­ču­ći ka­ko ni­su “fo­te­lja­ši”. Če­ti­ri pu­ta gra­đa­ni su im tak­vi­ma da­va­li pri­li­ku da to i do­ka­žu, no čim bi se do­mo­gli bi­lo kak­vih fo­te­lja, po­če­li su mi­je­nja­ti plo­ču. Sve što je Most obe­ća­vao da ne­će na­pra­vi­ti, na­pra­vio je - od po­ku­ša­ja za­poš­lja­va­nja rod­bi­ne do na­pu­šta­nja zas­tup­ni­ka i čla­no­va zbog ne­kih tre­ćih in­te­re­sa. Ži­vi zid je is­pli­vao kao no­va za­šti­ta “ma­lih lju­di”, a za­ra­ti­li su zbog europ­skih fo­te­lja, ko­je su do ta­da pre­zi­ra­li. Tko ne shva­ća da se bez “fo­te­lja” ne mo­že ni­šta ni mi­je­nja­ti, taj u po­li­ti­ci ne­ma što tra­ži­ti.

Obe­ća­nja su jed­no, ali fo­te­lja je ipak fo­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.