Gor­ski ko­tar os­tao je pri­vre­me­no bez pla­vog dra­gu­lja

24sata - - NEWS -

Jed­no od na­ših naj­ljep­ših je­ze­ra ju­čer je u pot­pu­nos­ti nes­ta­lo, ali sre­ćom sa­mo pri­vre­me­no, do kra­ja sr­p­nja. Ra­di se o aku­mu­la­cij­skom je­ze­ru Ba­jer, pla­vom dra­gu­lju Fu­ži­na u Gor­skom ko­ta­ru, ko­je je HEP is­praz­nio zbog re­mon­ta i odr­ža­va­nja hi­dro­me­ha­nič­ke opre­me. Za pre­ži­vje­le ri­be su se po­bri­nu­li čla­no­vi ri­bo­lov­nog druš­tva, mje­šta­ni i va­tro­gas­ci te ih pre­mjes­ti­li u obliž­nja dva je­ze­ra. - Ne­dos­ta­je nam je­ze­ro, ali br­zo će pro­ći re­mont i opet će kra­si­ti naš kraj - ka­žu mje­šta­ni. (at)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.