TESˇKO JE Zˇ IVJETI U PALOVCU Mje­šta­ni se­la u Me­đi­mur­ju ka­žu da ni­je la­ko no­si­ti se s bre­me­nom ko­je im je os­ta­vio stra­vi­čan slu­čaj le­ša iz škri­nje

MNJIČE JE DA JE 2000. GODINE UBILA MLAĐU SESTRU JASMINU I STAVILA JE U HLADNJAK

24sata - - NEWS -

Ka­kav nam je ži­vot u Palovcu? Te­ško je, mo­že­te mis­li­ti ka­ko je, re­kao nam je član ši­re obi­te­lji Smi­lja­ne Sr­nec (45). Re­do­vi­to ide na grob Ja­smi­ne Do­mi­nić (23), či­je je ti­je­lo pro­na­đe­no u za­mr­zi­va­ču obi­telj­ske ku­će u Palovcu pri­je go­to­vo če­ti­ri mje­se­ca. Ne­volj­ko je otvo­rio vra­ta, htio ih je od­mah i za­tvo­ri­ti, ali kad je jed­nom no­gom za­ko­ra­čio na­zad, pre­do­mis­lio se. - Za­što bi nas lju­di osu­đi­va­li? Mi s tim ne­ma­mo ve­ze. Što lju­di pri­ča­ju? To mo­ra­te pi­ta­ti njih - ka­zao nam je do­dav­ši da on, kao i svi iz obi­te­lji, čes­to od­la­ze na Ja­smi­nin grob. Bi­lo je 11 sa­ti kad smo se i mi ju­čer upu­ti­li na mjes­no grob­lje. U ma­lo­me me­đi­mur­sko­me mjes­tu Palovcu kraj Ča­kov­ca pek­lo je sun­ce, bi­lo je bli­zu 30 stup­nje­va. Baš kad smo uš­li na grob­lje, vi­dje­li smo da se pri­bli­ža­va auto­mo­bil. U nje­mu su bi­li čla­no­vi Smi­lja­ni­ne uže obi­te­lji. Pri­mi­je­ti­li su nas, vi­dje­li su fo­to­apa­rat, auto za­gre­bač­kih ta­bli­ca i sa­mo su pro­du­ži­li. Vje­ro­jat­no su se vra­ti­li kas­ni­je, na­kon što su se uvje­ri­li da smo otiš­li. Grob­ni­cu u ko­joj Ja­smi­na po­či­va s ocem Mar­ti­nom, od­mah se to mo­že pri­mi­je­ti­ti, rod­bi­na i pri­ja­te­lji re­do­vi­to obi­la­ze. Od na­šeg zad­njeg do­la­ska net­ko je po­sa­dio no­vo cvi­je­će, a na gro­bu do­mi­ni­ra­ju dva ve­li­ka bi­je­la aran­žma­na te ne­ko­li­ko bi­je­lih lam­pa­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.