Sve­će­nik nam je re­kao ka­ko mu je Smi­lja­ni­na maj­ka Ka­ta­ri­na ka­za­la da će do­ći na raz­go­vor te da je če­ka

24sata - - NEWS -

ti­je­kom mi­se - re­kao nam je sve­će­nik Đu­ro Vu­ka­lo­vić, du­go­go­diš­nji žup­nik iz Ma­le Su­bo­ti­ce. Bio je na­smi­jan i opu­šten, a pri­je na­šeg do­la­ska bio je u vr­tu. Is­pri­čao je da je cu­ri­cu do ol­ta­ra do­veo nje­zin otac Ivi­ca. - Dan pri­je se, kao što je to obi­čaj, i is­po­vje­dio. Ni­sam to uči­nio ja ne­go dru­gi sve­će­nik. Ne is­po­vi­je­dam do­ma­će lju­de ka­ko bi ipak bi­li otvo­re­ni­ji i slo­bod­ni­ji is­tak­nuo je sve­će­nik Vu­ka­lo­vić. Prem­da mu je Smi­lja­ni­na ma­ma Ka­ta­ri­na naj­a­vi­la da će do­ći na raz­go­vor, još se ni­je ja­vi­la. - Ako se ja­vi, ra­do ću je pri­mi­ti. Ona je bi­la stup obi­te­lji što se vje­re ti­če, vo­di­la je bri­gu o da­va­nji­ma, iako je ži­vje­la u ino­zem­s­tvu. Jed­nom go­diš­nje kad bi doš­la, sve bi pod­mi­ri­la. Zna do­ći i na mi­su, bi­la je i proš­le ne­dje­lje - re­kao je. Ja­smi­na Do­mi­nić nes­ta­la je dav­ne 2000. u do­bi od 23 godine, no nje­zin nes­ta­nak služ­be­no je pri­jav­ljen pet go­di­na kas­ni­je. De­vet­na­est go­di­na nje­zi­no ti­je­lo bi­lo je skri­ve­no u le­de­noj škri­nji u ku­ći obi­te­lji Do­mi­nić-Sr­nec. Mrač­na taj­na ot­kri­ve­na je 16. ve­lja­če na­kon što su Smi­lja­ni­na naj­sta­ri­ja kći i nje­zin za­ruč­nik od­lu­či­li is­praz­ni­ti hladnjak ko­ji je go­di­na­ma sta­jao is­pod stu­bi­šta u hod­ni­ku. Otvo­ri­li su ga, iz­va­di­li svinj­ski ka­re iz 2002. i još ne­ke vre­ći­ce s me­som ko­je su bi­le na vr­hu, a po­tom ugle­da­li ljud­sku no­gu. Ob­duk­ci­ja je po­t­vr­di­la da je ri­ječ o dje­voj­ci nes­ta­loj 2000. te da je ubi­je­na udar­ci­ma tu­pim pred­me­tom po gla­vi. Is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju da ju je ubila sta­ri­ja ses­tra Smi­lja­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.