U obi­telj­skoj ku­ći Sr­ne­co­vih su nas oče­ki­va­li, vi­dje­li su nas na grob­lju i zna­li su da će­mo do­ći. Po­zvo­ni­li smo na vra­ta, a otvo­ri­la ih je naj­sta­ri­ja Smi­lja­ni­na kći Ka­ta­ri­na.

24sata - - NEWS -

- Ne hva­la - rek­la je pri­je ne­go što smo se uop­će i pred­sta­vi­li. Zna­la je tko smo i vr­lo pris­toj­no je od­bi­la bi­lo što ko­men­ti­ra­ti. Pri­je ma­nje od mje­sec da­na, 19. svib­nja, pr­vu pri­čest je ima­la jed­na od Smi­lja­ni­nih kće­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.