‘Ne­ma po­mo­ći, dr­ža­vi važ­ni­ji od na­ših jad­nih

NAJEZDA Osječ­ko-ba­ranj­ska žu­pa­ni­ja ne mo­že ži­vje­ti od ni­kad go­re naj­ez­de ko­ma­ra­ca. Struč­nja­ci tvr­de da su iz­vor pro­ble­ma za­šti­će­ni di­je­lo­vi pri­ro­de u bli­zi­ni

24sata - - NEWS -

Pro­bu­dio sam se i sve mi je ne­ka­ko bi­lo čud­no. Vi­dim - cr­ni se par­ket, plah­te na kre­ve­tu, na­mje­štaj... Pri­šao sam bli­že, a ono, ko­ma­rac do ko­mar­ca, svi ugi­nu­li, re­kao je Slo­bo­dan Bro­zo­vić (71) iz Osi­je­ka. Od­mah se pri­hva­tio pos­la i po­meo ci­je­lu so­bu. Na hr­pi su bi­le sto­ti­ne ko­ma­ra­ca. Bi­lo je to u uto­rak. Ju­čer smo ga na­zva­li da pro­vje­ri­mo si­tu­aci­ju. - Opet is­ta pri­ča - re­kao umi­rov­lje­nik i do­dao da ga spa­ša­va ta­ble­ta pro­tiv ko­ma­ra­ca ko­ju sva­ku ve­čer uklju­ču­je. Ko­mar­ci ot­ka­ko je ugri­ja­lo, dos­lov­no te­ro­ri­zi­ra­ju Osječ­ko-ba­ranj­sku žu­pa­ni­ju. Za­vuk­li su se u ku­će, sta­no­ve, stu­bi­šta zgra­da, a kr­ca­ti su ih i par­ko­vi. Na­ve­čer u nji­ma ne sje­di baš nit­ko. - Ka­ko još ni­smo pos­ta­vi­li ko­mar­ni­ke, mo­ja obi­telj i ja od ovih se na­pas­ni­ka bra­ni­mo spu­šta­njem ro­le­ta i za­mra­či­va­njem

je pros­to­ri­ja na­ve­čer - re­kao je či­ta­telj Igor Iža­ko­vič. U osječ­koj grad­skoj upra­vi tvr­de ka­ko sve ra­de u skla­du s na­lo­zi­ma stru­ke, od­nos­no pre­po­ru­ka­ma struč­nja­ka iz Za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo. Po­ru­či­li su za Glas Sla­vo­ni­je ka­ko je za sve kriv Ko­pač­ki rit, ko­ji je za­šti­ćen i ne smi­je ga se za­pra­ši­va­ti, pa to kom­pli­ci­ra ci­je­lu si­tu­aci­ju. Raz­go­va­ra­li smo i sa za­mje­ni­kom

na­čel­ni­ka op­ći­ne Dar­da, ko­ji se sla­že s tom tvrd­njom. - Pro­blem je ne sa­mo u Ko­pač­kom ri­tu ne­go i u za­šti­će­nom re­zer­va­tu Du­nav-Dra­va-Mu­ra. Mi o svom tro­šku za­pra­šu­je­mo čak jed­nom tjed­nom i vje­ruj­te, to ni­je jef­ti­no. Ali sve je uza­lud. Dr­ža­va ne do­zvo­lja­va da se ri­je­še ta za­šti­će­na mo­čvar­na po­dru­čja. Dra­ži su im ko­mar­ci, a na­ši gra­đa­ni ne­ka pa­te re­kao je ju­čer do­gra­do­na­čel­nik An­to­nio Bra­ni­lo­vić. U Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša tvr­de da Ko­pač­ki Rit ipak tre­ti­ra­ju pro­tiv ko­ma­ra­ca, osim zo­olo­škog re­zer­va­ta, a da u re­zer­va­tu Du­nav-Dra­va-Mu­ra ne pos­to­ji ni­kak­va za­bra­na. Mis­le da je pro­blem u ne­pra­vo­dob­nom i ne­ko­or­di­ni­ra­nom tre­ti­ra­nju ko­ma­ra­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.