DAVOR I 15 H Iz­vr­da­li za­kon pa si taj­no is­plat

24sata - - NEWS -

Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez una­toč služ­be­nom upi­tu upor­no ne že­li ot­kri­ti ko­li­ko nov­ca i ko­mu sve je po­di­je­lje­no kao na­gra­da za us­pjeh re­pre­zen­ta­ci­je u Ru­si­ji. Sa­mo smo do­bi­li nes­luž­be­no oprav­da­nje da je “na­gra­da ure­še­na pra­vil­ni­kom HNS-a i da na nju ima­ju pra­vo svi čla­no­vi iz­vr­š­nog od­bo­ra i za­pos­le­ni­ci”. A sa­mo 16 čla­no­va iz­vr­š­nog od­bo­ra, me­đu ko­ji­ma i pred­sjed­nik Sa­ve­za Davor Šu­ker su do­bi­li pri­bliž­no 200.000 ku­na na­gra­de, od­nos­no ukup­no 3,2 mi­li­ju­na ku­na. - Mi ni­smo na gr­ba­či po­rez­nih obvez­ni­ka. U svim sa­ve­zi­ma se do­bi­va­ju na­gra­de za us­pjeh. Po­di­je­li­li smo nak­na­de svi­ma ko­ji su zas­lu­že­ni za os­tva­re­ni cilj i dru­go mjes­to na svi­je­tu. Po­di­je­li­li smo 0,75 pos­to tih na­gra­da. Pa­met­nom dos­ta... re­kao je Davor Šu­ker. kon­kret­ne iz­no­se i funk­ci­je ko­je su na­gra­đe­ni. HNS smo za­mo­li­li i da nam objas­ni ko­ji je iz­nos od ko­jeg je, po Šu­ke­ru, otiš­lo 0,75 pos­to za na­gra­de. I ot­kud raz­li­ka? Po­jaš­nje­nja ni­smo do­bi­li iako je Po­vje­re­nik za in­for­mi­ra­nje već ra­ni­je objas­nio HNS-u da bi tre­bao da­va­ti jav­nos­ti in­for­ma­ci­je o svom ra­du. U ovim na­gra­da­ma po­seb­no je za­nim­ljiv slu­čaj tro­ji­ce HDZ-ovih na­čel­ni­ka ma­lih op­ći­na ko­ji su ujed­no i čel­ni­ci žu­pa­nij­skih sa­ve­za. To su Đu­ro Buk­vić, Ne­nad Hor­va­tić i Slav­ko Priš­ćan. Upra­vo zbog obve­ze pri­ja­ve pri­ho­da u imo­vin­skoj kar­ti­ci se i saz­na­lo za is­pla­te. Me­đu­tim, duž­nos­ni­ci, a to uklju­ču­je i na­čel­ni­ke op­ći­na ne smi­ju bi­ti u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.