AJDUKA ti­li na­gra­du za Ru­si­ju

24sata - - NEWS -

uprav­nim i iz­vr­š­nim od­bo­ri­ma vi­še od dvi­je udru­ge ili us­ta­no­ve. I po za­ko­nu za svoj rad ne smi­ju pri­ma­ti nak­na­du. Kad je Sport­ska in­s­pek­ci­ja i na­re­di­la mi­ca­nje po­li­ti­ča­ra iz iz­vr­š­nog od­bo­ra, iz­vr­da­li su za­kon. HNS je os­no­vao Sa­vjet Iz­vr­š­nog od­bo­ra, u ko­ji su on­da smjes­ti­li po­li­tič­ki tro­jac ka­ko for­mal­no ne bi bi­li na uprav­ljač­koj ne­go na sport­skoj funk­ci­ji. kak­ve sank­ci­je. Od­bor uglav­nom či­ne čel­ni­ci žu­pa­nij­skih no­go­met­nih sa­ve­za. Čla­no­vi IO za­pra­vo su lju­di ko­ji sta­li uz Šu­ke­ra pri­je vi­še od go­di­nu da­na, ka­da je Da­rio Ši­mić po­ku­šao pre­uze­ti vo­đe­nje HNS-a. No ak­ci­ja Ši­mi­ća, Sta­ni­ća i eki­pe okon­ča­na je de­bak­lom jer su svi osim Za­dra­na i Spli­ća­na sta­li na Šu­ke­ro­vu stra­nu. Čak je i Ile To­pu­zo­vić iz Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je iz­a­bran za čla­na iz­vr­š­nog od­bo­ra na­kon što je glas nje­go­va sa­ve­za iz­ne­na­đu­ju­će oti­šao Šu­ke­ru. Ci­je­li sus­tav u prin­ci­pu funk­ci­oni­ra na na­čin “ru­ka ru­ku mi­je”: Šu­ker do­bi­je po­dr­šku tih lju­di na iz­bo­ri­ma, a on­da ih na­kon us­pje­ha “va­tre­nih” bo­ga­to na­gra­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.