AŠKA, ALI I PROBNI AT ZA DIJABETIČA­RE

RESKA KRALJICA Od do­ma­će ma­ra­ške re­dov­ni­ci su pr­vo htje­li na­pra­vi­ti li­jek, a pro­izve­li su li­ker ko­ji se i da­nas pi­je

24sata - - NEWS -

Tre­ba pet-šest go­di­na da ma­ra­ška uđe u svoj pu­ni rod, ali ni­je zah­tjev­na bilj­ka. Iz­vr­s­no se pri­la­go­di­la na na­še tlo ot­kad su je do­ni­je­li iz Sred­nje Azi­je, a za ko­ji dan po­či­nje ber­ba cr­ve­nih plo­do­va u za­dar­skom za­le­đu. Tre­ba obra­ti 100.000 sta­ba­la viš­nje. - Udo­ma­ći­la se na po­dru­čju go­to­vo ci­je­le Dal­ma­ci­je od za­le­đa Ma­kar­ske do Za­dra, još od 13. sto­lje­ća. Pa­še joj krš i do­ti­caj hlad­ne ve­le­bit­ske bu­re po­mi­je­ša­ne s to­plim mor­skim zra­kom - ka­že Vje­kos­lav Cr­njac (na sli­ci), vo­di­telj plan­ta­že ma­ra­ške za tvor­ni­cu Ma­ra­sku u Su­ho­va­ra­ma u za­dar­skom za­le­đu. Po­sje­ti­li smo ih pri­je ber­be, dok su okru­gle cr­ve­ne bo­bi­ce u kroš­nja­ma sta­ba­la do­si­za­le svo­ju naj­ve­ću soč­nost pod to­plim li­panj­skim sun­cem. S go­to­vo 100.000 sta­ba­la viš­nje ma­ra­ške po­sa­đe­nih na dvjes­to­ti­njak hek­ta­ra, plan­ta­ža Vla­či­ne je naj­ve­ća plan­ta­ža viš­nje u Hr­vat­skoj. Do pri­je 15-ak go­di­na ma­ra­šku su bra­li ruč­no. Pri­je ra­ta bi i 400 be­ra­ča auto­bu­si­ma sti­glo u ber­bu. Da­nas ih be­ru kom­baj­ni­ma s ti­ca­li­ma, ele­va­to­ri­ma i po­kret­nim tra­ka­ma te tre­sa­či­ma, ko­ji na ce­ra­du njež­no stre­su plo­do­ve, baš kao što to či­ne s mas­li­na­ma. Sad je za ber­bu do­volj­no i 50 rad­ni­ka. Od ove viš­nje ra­de si­rup, džem, so­ko­ve i li­ker Ma­ras­c­hi­no, a ka­žu da spre­ma­ju i kon­cen­trat za dijabetiča­re. - To je naš no­vi pro­jekt, čis­ti kon­cen­trat bez kon­zer­van­sa od ma­ra­ške. Do­ni­rat će­mo kon­cen­trat udru­ga­ma di­ja­be­ti­ča­ra, jer je do nje­ga dos­ta te­ško do­ći na tr­ži­štu, pa će­mo na te­me­lju nji­ho­ve re­ak­ci­je zna­ti ho­će­mo li ići u pro­izvod­nju jer je ona pri­lič­no sku­pa - ka­že Kar­lo Se­lak, vo­di­telj mar­ke­tin­ga Ma­ra­ske. Su­vre­me­na is­tra­ži­va­nja po­t­vr­di­la su sred­njo­vje­kov­na na­ga­đa­nja o mo­gu­ćim lje­ko­vi­tim učin­ci­ma te voć­ke - plod viš­nje ma­ra­ške ima je­dins­tve­ni ke­mij­ski sas­tav ko­ji od­li­ku­ju zna­čaj­no ve­će kon­cen­tra­ci­je an­ti­ok­si­dan­sa an­to­ci­ja­na i me­la­to­ni­na, ne­go u dru­gim sor­ta­ma viš­nje. Za­to ima pro­tu­upal­na svoj­stva i do­bra je za spre­ča­va­nje kr­vo­žil­nih bo­les­ti i di­ja­be­te­sa. Iz pi­sa­nih ra­do­va Do­mi­ni­ka­na­ca iz 16. sto­lje­ća zna se da su re­dov­ni­ci od ma­ra­ške pr­vo htje­li na­pra­vi­ti li­jek. Na­zva­li su ga Ros so­lis, Sun­če­va ro­sa, a pr­ve kap­lji­ce pro­izve­de­ne su na za­dar­skom po­dru­čju. Od tog ‘li­je­ka’ ra­zvio se po­pu­lar­ni li­ker ko­ji i da­nas pi­je­mo. - U to vri­je­me slat­kas­ta pi­ća bi­la su u mo­di i ci­je­ni­li su se li­ke­ri. Obo­ža­va­li su ga en­gle­ski kralj Ge­or­ge V ko­ji ga je na­zvao kra­ljem svih li­ke­ra ali i Char­lie Cha­plin, Al­fred Hit­c­h­cock te Ca­sa­no­va. Ovaj bis­tri al­ko­hol­ni na­pi­tak do­is­ta slo­vi i za afro­di­zi­jak. Po­šilj­ka Ma­ras­c­hi­na na­la­zi­la na Ti­ta­ni­co­voj car­go lis­ti. Pre­vo­zi­li su ga i slu­ži­li svo­jim gos­ti­ma - go­vo­ri nam Se­lak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.