Za­ku­pe ci­je­li kat ho­te­la i obo­ža­va­ju na­še kek­se

ŠEICI NA ODMORU Na Ja­dran stižu u luk­suz­nim jah­ta­ma s ci­je­lom svi­tom. Čes­to tra­že da ku­ha­ju nji­ho­vi ku­ha­ri, a naj­vi­še tro­še na vr­hun­sko pi­će. Ta­ko su proš­li vi­kend u jed­nom klu­bu u Du­brov­ni­ku po­tro­ši­li 50.000 eura

24sata - - NEWS -

Do­la­zak še­ika u ho­te­le vi­so­ke ka­te­go­ri­je u Dal­ma­ci­ji naj­češ­će zah­ti­je­va go­lem an­ga­žman osob­lja jer bo­ga­ti gos­ti za sebe i svo­ju svi­tu unaj­me ci­je­li kat ho­te­la ili čak dva. Ako ho­tel ima svo­ju ma­ri­nu, na vez obič­no stižu s dvi­je do tri jah­te. Na jed­noj je uva­že­ni gost, a na dru­gi­ma plo­vi osob­lje. - Ima­li smo jed­nu bo­ga­tu goš­ću ko­ja je za­ka­za­la ci­je­li kat i uop­će ni­je iz­la­zi­la iz so­be. Nit­ko ju ni­je vi­dio. Je­di­no če­ga se sje­ćam u ve­zi s tim bo­rav­kom jest da su joj se ja­ko svi­dje­li Ja­dro kek­si ko­je smo dr­ža­li u ba­ru u so­bi, pa smo joj tih kek­si­ća dos­tav­lja­li ogrom­ne ko­li­či­ne - doz­na­je­mo iz jed­nog luk­suz­nog ho­te­la na split­skom po­dru­čju. Bo­ga­ti gos­ti obič­no ra­ni­je dos­ta­ve svo­je zah­tje­ve u ho­tel­sku služ­bu jer ve­ći­na ho­te­la na oba­li na skla­di­štu ne dr­ži na de­set­ke bo­ca sku­pog pi­ća, po­put pje­nuš­ca Crys­tal. - Ali ni­su to sa­mo zah­tje­vi ve­za­ni uz vr­hun­sko pi­će. Bo­ga­ti gos­ti čes­to tra­že da im se ku­ha na na­čin na ko­ji su na­vik­nu­li jes­ti te ne žele us­lu­ge na­ših ku­ha­ra. Ta­ko tra­že za­či­ne ko­je čes­to kod nas ne­ma­te gdje ku­pi­ti. Mno­gi do­ne­su svo­je za­či­ne i do­ve­du svo­je ku­ha­re pa tra­že da im us­tu­pi­mo ku­hi­nju. Svo­je za­či­ne mo­gu do­ni­je­ti, ali, pri­mje­ri­ce, me­so ili ri­bu ne do­zvo­lja­va­mo jer tak­ve na­mir­ni­ce mo­ra­ju bi­ti cer­ti­fi­ci­ra­ne – ka­že naš su­go­vor­nik. La­ni je na Kor­ču­li bo­ra­vio še­ik Ha­mad bin Kha­li­fa Al Tha­ni, ko­ji je sti­gao sa svo­je tri že­ne, dje­com i unu­ci­ma. Po Ja­dra­nu je plo­vio 125 me­tar­skom jah­tom Ka­ta­ra, ko­ja je ina­če 14. naj­ve­ća jah­ta na svi­je­tu. Usi­dri­li su se ne­da­le­ko od Lum­bar­de, a po­tom siš­li na oba­lu os­vje­ži­ti u ko­no­bi Fe­ral, no nji­hov bo­ra­vak je pro­šao bez luk­suz­nih zah­tje­va. Pri­je de­se­tak godine, u split­ski ho­tel Le Me­ri­di­en Lav sti­gla je ma­ro­kan­ska prin­ce­za Lal­la Meryem. Ona je tad unaj­mi­la dva ka­ta ho­te­la, je­dan za sebe, a dru­gi za 30 čla­no­va osob­lja. To i ne bi is­pao pro­blem da ni­je doš­la dva da­na pri­je za­ka­za­nog ter­mi­na pa su u ho­te­lu u zad­nji tren lju­de pre­mje­šta­li u dru­ge so­be. Proš­log vi­ken­da u Du­brov­ni­ku, ka­ko pi­še Du­bro­vač­ki dnev­nik, šeici su u jed­nom klu­bu od­bi­li pla­ti­ti ra­čun od 50.000 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.