SVAKIM KORAKOM KIRIN GAZI SVE DUBLJE, ALI I SVE BLI­ŽE ŠEFU PLENKOVIĆU

24sata - - PANORAMA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

PRO­BLEM IVICE KIRINA I VIROVITICE PRELIJEVA SE I NA HDZ I NA PLENKOVIĆA

Bio je to skeč kao iz “Mon­ty Pyt­ho­na”, sa­mo što ni­je bi­lo smi­ješ­no. Ivi­ca Kirin, gra­do­na­čel­nik Virovitice, br­zim ho­da­njem bje­žao je od no­vi­nar­ki i sa svakim korakom upa­dao sve dublje u kon­tra­dik­ci­je i ne­do­s­ljed­nos­ti. Svakim korakom ga­zio je u sve dublje bla­to. I to je do­is­ta pra­vo bla­to: iz grad­ske bla­gaj­ne nes­ta­lo je 17 mi­li­ju­na ku­na, a od­go­vor­na oso­ba po­či­ni­la je sa­mo­uboj­stvo. Kirin je pr­vo obja­vio da je bio “koc­kar­ski ovis­nik”, pa on­da od to­ga odus­tao, a za­tim priz­nao ka­ko je to nje­go­va “po­li­tič­ka od­go­vor­nost”, pa na pi­ta­nje ho­će li da­ti os­tav­ku uz­vra­tio: “A je l’?”. To pre­ras­ta u sve ve­ći mis­te­rij i op­te­re­će­nje za Kirina. 17 mi­li­ju­na ne nes­ta­je pre­ko no­ći, kao što se ne mo­že sva kriv­nja sva­li­ti na oso­bu ko­ja se, na­ža­lost, ni­je sti­gla oprav­da­ti. Ono što je po­če­lo kao lo­kal­ni skan­dal iz cr­ne kro­ni­ke pre­ras­ta u afe­ru na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, a ti­me se pro­blem Kirina i Virovitice prelijeva i na HDZ i Plenkovića. Kirin je nje­gov gra­do­na­čel­nik i umi­je­šan je u slu­čaj ko­ji nu­di vi­še pi­ta­nja ne­go od­go­vo­ra. Ako Kirin, ina­če biv­ši Sa­na­de­rov mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va, priz­na­je svo­ju po­li­tič­ku od­go­vor­nost - prem­da ne pri­hva­ća po­s­lje­di­ce - on­da kra­ko­vi te od­go­vor­nos­ti se­žu i do Plenkovića. Plen­ko­vić je imao sli­čan pro­blem s Aloj­zom To­ma­še­vi­ćem, žu­pa­nom op­tu­že­nim za mal­tre­ti­ra­nje su­pru­ge. Pa ga je pod pri­ti­skom jav­nos­ti ipak is­klju­čio iz HDZ-a. Ivi­ca Kirin od­go­vo­ran je za nes­ta­nak 17 mi­li­ju­na ku­na iz grad­ske bla­gaj­ne, nje­mu pred oči­ma, na­vod­no u re­ži­ji oso­be ko­ja mu je bi­la bli­ska. I ko­ja je ima­la bes­pri­je­ko­ran re­zi­me, sve dok ga ni­su op­tu­ži­li za ovis­nost o koc­ki. An­drej Plen­ko­vić tre­bao bi usko­ro po­ka­za­ti je li od­go­vo­ran za svo­ga gra­do­na­čel­ni­ka u afe­ri s nes­ta­lim nov­cem. Svakim korakom Kirin gazi sve dublje, ali i sve bli­že Plenkoviću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.