NAJZDRA LJETNOG

BER­BA Ce­ler i grejp sni­ža­va­ju ko­les­te­rol, bo­rov­ni­ca ja­ča noć­ni vid, a kom­bi­na­ci­ja mr­k­ve i špi­na­ta ubla­žit će simp­to­me as­t­me

24sata - - VRT -

Za op­ti­mal­no zdrav­lje sva­kog da­na tre­ba­lo bi po­jes­ti (ili po­pi­ti!) pet por­ci­ja vo­ća i po­vr­ća. Pri­tom je do­bro bi­ra­ti što raz­no­vr­s­ni­je na­mir­ni­ce. Ipak, kod li­je­če­nja ili ubla­ža­va­nja odre­đe­nih bo­les­ti ne­ke su vr­ste vo­ća učin­ko­vi­ti­je od dru­gih. Ta­ko je brus­ni­ca ne­za­mje­nji­va u spre­ča­va­nju upa­la mo­krać­nih pu­te­va, a sok od ku­pu­sa u na­rod­noj se me­di­ci­ni sma­tra učin­ko­vi­tim li­je­kom pro­tiv upa­le cri­je­va. So­ko­vi od po­vr­ća ubla­ža­va­ju že­lu­ča­nu ki­se­li­nu, ops­krb­lju­ju ti­je­lo po­treb­nim mi­ne­ra­li­ma, a za bo­lji okus mo­že­te im do­da­ti ma­lo so­li ili pa­pra. Naj­bo­lje je pi­ti na pra­zan že­lu­dac ili dva­de­se­tak mi­nu­ta pri­je je­la. Ako nis­te na­vik­li na so­ko­ve, za po­če­tak će vam bi­ti do­volj­na ča­ša na dan. Naj­bo­lje je po­če­ti s naj­u­mje­re­ni­ji­ma, kao što su sok od ja­bu­ke ili mr­k­ve, a na­kon ne­ko­li­ko da­na mo­že­te po­če­ti pri­pre­ma­ti in­ten­ziv­ni­je kom­bi­na­ci­je i pi­ti vi­še so­ko­va. Uglav­nom se sma­tra da su dvi­je-če­ti­ri ča­še so­ka prik­la­dan do­da­tak pre­hra­ni, a sve vi­še od to­ga je pre­vi­še, osim u po­seb­nim ku­ra­ma za mr­šav­lje­nje. So­ko­vi uvi­jek tre­ba­ju bi­ti svje­že pri­prem­lje­ni. Na­ime, ve­li­ki dio vi­ta­mi­na (po­go­to­vo vi­ta­mi­na C) i mi­ne­ra­la br­zo se gu­bi ka­da do­đe u do­ti­caj s vanj­skim utje­ca­ji­ma, kao što su svje­tlo, zrak i to­pli­na, mi­je­nja­ju­ći ta­ko ne sa­mo svo­ju hra­nji­vu vri­jed­nost, ne­go i bo­ju te okus. Što se du­lje če­ka od pri­pre­me so­ka do kon­zu­ma­ci­je, vi­še se iz­gu­bi nje­go­ve ko­ris­nos­ti. Ako iz­nim­no mo­ra­mo sok pri­pre­mi­ti ra­ni­je, po­mo­ći će ne­ko­li­ko ka­pi li­mu­no­va so­ka jer li­mun us­po­ra­va pro­ces gub­lje­nja svoj­sta­va. Iako su voć­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.