SA­MO UZ 24SA­TA OSVOJI VRHUNSKI PEUGEOT 208

SAKUPI KUPONE Sva­ki dan će­mo u 24sa­ta objav­lji­va­ti na­grad­ne kupone. Sakupi de­set ku­po­na i osvoji sjaj­ni Peugeot 208 ko­ji odu­šev­lja­va di­zaj­nom i fas­ci­ni­ra per­for­man­sa­ma

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Još tra­je nagradna igra u ko­joj uz sa­mo de­set ku­po­na iz ti­ska­nog iz­da­nja 24sa­ta mo­že­te osvo­ji­ti fan­tas­ti­čan Peugeot 208. Grad­ski kom­pakt pun osob­nos­ti i so­fis­ti­ci­ra­nog sti­la, Peugeot 208 nu­di mo­der­ne sport­ske li­ni­je di­na­mič­kih pro­por­ci­ja i us­kla­đe­nog sti­la pre­pu­nog mo­der­nih de­ta­lja. Od pet­ka, 7. lip­nja, do ne­dje­lje, 16. lip­nja sva­ki dan u 24sa­ta objav­lju­je­mo po je­dan na­grad­ni ku­pon. Kupone će či­ta­te­lji iz­re­zi­va­ti i skup­lja­ti te će ti­je­kom de­set da­na sa­ku­pi­ti ukup­no de­set ku­po­na. U po­ne­dje­ljak, 17. lip­nja i uto­rak, 18. lip­nja 2019. bit će objav­ljen po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni ku­pon. Jo­ker ku­po­ni su raz­li­či­ti. U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji – kup­ci 24sa­ta ko­ji ti­je­kom na­grad­ne igre sa­ku­pe de­set na­grad­nih ku­po­na (ili de­vet na­grad­nih ku­po­na + jo­ker ku­pon ili osam na­grad­nih ku­po­na + dva jo­ker ku­po­na), is­pu­ne ih tra­že­nim po­da­ci­ma i po­ša­lju na adre­su: P.P. 552, 10001 Za­greb s naz­na­kom 24sa­ta nagradna igra – Osvoji Peugeot 208. Ni­ti jed­na pris­ti­gla ku­ver­ta ko­ja u se­bi sa­dr­ži de­set ku­po­na od ko­jih su mi­ni­mal­no dva is­ta ili osam raz­li­či­tih ku­po­na i dva is­ta jo­ker ku­po­na ko­ji za­mje­nju­ju pro­pu­šte­ne kupone ne­će bi­ti pri­hva­će­na i ne­će su­dje­lo­va­ti u na­grad­noj igri. U bu­banj za iz­vla­če­nje ula­ze sve ku­ver­te s ku­po­ni­ma ko­je su pris­ti­gle na go­re na­ve­de­nu adre­su do po­ne­djelj­ka, 1. sr­p­nja 2019., do 9 sa­ti. Na­gra­da će se is­tog da­na iza 10 sa­ti jav­no iz­vla­či­ti u pros­to­ri­ja­ma re­dak­ci­je uz nad­zor tro­čla­ne ko­mi­si­je i pri­sus­tvo jav­nog bi­ljež­ni­ka. Su­dje­lo­va­njem u Na­grad­noj igri “Osvoji Peugeot 208“, ko­ja se odr­ža­va u jed­nom ko­lu od 7. 6. do 16. 6. 2019., kao su­di­onik i da­va­telj osob­nih po­da­ta­ka iz­ri­či­to pris­ta­jem i slo­bod­nom vo­ljom us­tu­pam po­dat­ke iz ku­po­na (ime, pre­zi­me, adre­sa sta­no­va­nja, adre­sa elek­tro­nič­ke po­šte i te­le­fon­ski broj/broj mo­bil­nog te­le­fo­na) tr­go­vač­kom druš­tvu 24sa­ta d.o.o. sa sje­di­štem u Za­gre­bu, Ore­ško­vi­će­va 6H/1, kao vo­di­te­lju obra­de osob­nih po­da­ta­ka. Na­ve­de­ne će po­dat­ke tr­go­vač­ko druš­tvo 24sa­ta d.o.o. obra­đi­va­ti u svr­hu sla­nja In­for­ma­ci­ja da­va­te­lju osob­nih po­da­ta­ka o pro­izvo­di­ma i us­lu­ga­ma tr­go­vač­kog druš­tva 24sa­ta d.o.o., i to pu­tem po­šte, elek­tro­nič­ke po­šte, po­zi­vom i/ili SMS-om. Že­li­mo na­po­me­nu­ti da ima­te pra­vo po­vu­ći ovu da­nu pri­vo­lu u bi­lo ko­jem tre­nut­ku u ci­je­los­ti ili dje­lo­mič­no, ta­ko da o to­me oba­vi­jes­ti­te vo­di­te­lja obra­de ili nje­go­va zas­tup­ni­ka u pi­sa­nom obli­ku na adre­su (Ore­ško­vi­će­va 6H/1, Za­greb), e-ma­ilom (mar­ke­[email protected]­ta) ili usme­nim pu­tem. Po pri­mit­ku iz­ja­ve o pov­la­če­nju pri­vo­le, 24sa­ta d.o.o. kao vo­di­telj obra­de će pi­sa­nim pu­tem po­t­vr­di­ti pri­mi­tak, a osob­ni po­da­ci obu­hva­će­ni iz­ja­vom o pov­la­če­nju vi­še se ne­će obra­đi­va­ti po­čev­ši od da­tu­ma pov­la­če­nja pri­vo­le. Tre­ba na­po­me­nu­ti ka­ko će sve obra­de i/ili pri­je­no­si uči­nje­ni do da­tu­ma pov­la­če­nja pri­vo­le i da­lje os­ta­ti prav­no va­lja­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.