Nu­tri­ci­onis­ti­ca

24sata - - ŽIVOT -

rod­nev­na voj­nič­ka dijeta je br­zi plan mr­šav­lje­nja. Ne zna se tko je autor, a na­vod­no ima ve­ze s voj­skom SAD-a. Tra­je tri da­na uz stro­gi re­duk­cij­ski je­lov­nik. Ogra­ni­ča­va dnev­ni unos na 1400, 1200 i 1100 ka­lo­ri­ja. Je­lov­nik ko­jeg se tre­ba pri­dr­ža­va­ti je bo­gat pro­te­ini­ma, a si­ro­ma­šan mas­no­ća­ma i ug­lji­ko­hi­dra­ti­ma, ka­že Ma­tea Ci­gić. - Ne­ma znans­tve­nih do­ka­za da je ova dijeta zdra­va. Krat­ko­traj­no ne mo­že os­ta­vi­ti ve­će po­s­lje­di­ce, ali ako bi se pro­vo­di­la u kon­ti­nu­ite­tu, mo­že do­ves­ti do po­re­me­ća­ja ra­da or­ga­niz­ma zbog manj­ka esen­ci­jal­nih ma­kro i mi­kro­nu­tri­je­na­ta - upo­zo­ri­la je dr. Ka­ti­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.