Nu­tri­ci­onis­ti­ca Mir­na Trum­be­taš.

24sata - - ŽIVOT -

- Ma­kar se su­ge­ri­ra da bi pre­hra­na u zo­ni tre­ba­la bi­ti cje­lo­ži­vot­ni prin­cip, struč­nja­ci se sla­žu da je te­ško odr­ža­ti ta­kav plan pre­hra­ne du­že vri­je­me, jer se uno­si ne­do­volj­no ka­lo­ri­ja pa se po­jav­lju­je osje­ćaj gla­di. S ob­zi­rom na to da ova pre­hra­na pred­la­že vi­sok unos pro­te­ina na ra­čun sma­nje­nih ug­lji­ko­hi­dra­ta, po­seb­no ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla ko­ji sa­dr­že i pu­no za­si­će­nih mas­no­ća, mo­že ima­ti ne­ga­ti­van utje­caj na po­ja­vu kar­di­ova­sku­lar­nih bo­les­ti, po­vi­še­nog ko­les­te­ro­la i tri­gli­ce­ri­da. Ta­ko­đer se uno­si i ni­ska ra­zi­na di­je­tal­nih vla­ka­na što pak mo­že ima­ti za po­s­lje­di­cu pro­bav­ne smet­nje. Dijeta je bo­ga­ta bje­lan­če­vi­na­ma pa bi je tre­ba­li iz­bje­ga­va­ti bu­brež­ni bo­les­ni­ci, ka­za­la je prof. Ka­ti­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.