Mag. nutr.

24sata - - ŽIVOT -

lkal­na pre­hra­na te­me­lji se na ide­ji da hra­na ko­ju je­de­mo mo­že pro­mi­je­ni­ti pH na­šeg ti­je­la, pa ta­ko hra­na s al­ka­li­zi­ra­ju­ćim učin­kom šti­ti or­ga­ni­zam i is­to­vre­me­no omo­gu­ću­je gu­bi­tak ki­lo­gra­ma. Za što us­pješ­ni­je pro­vo­đe­nje ove di­je­te, 75% na­mir­ni­ca bi tre­ba­lo bi­ti al­kal­no, a pre­os­ta­lih 25% ki­se­lo. Al­kal­ne na­mir­ni­ce po­vi­su­ju pH kr­vi i bo­ga­te su mi­ne­ra­li­ma kal­ci­jem, mag­ne­zi­jem i ka­li­jem. Tu ubra­ja­mo vo­će, po­vr­će, ma­hu­nar­ke, sje­men­ke, ora­šas­te plo­do­ve, ulje te ne­ke ži­ta­ri­ce kao što su zob i kvi­no­ja. S dru­ge stra­ne, ki­se­le na­mir­ni­ce sni­ža­va­ju pH kr­vi te su kao tak­ve bo­ga­te pro­te­ini­ma i fo­sfo­rom. One uklju­ču­ju cr­ve­no me­so i me­so pe­ra­di, ri­bu, ja­ja, mli­ječ­ne pro­izvo­de, ži­ta­ri­ce po­put pše­ni­ce i pro­izvo­de od ži­ta­ri­ca, ali i sve pro­ce­si­ra­ne pro­izvo­de, ko­fe­in i al­ko­hol. Važ­no je na­gla­si­ti ka­ko pri­mar­ni fo­kus ovog pre­hram­be­nog pris­tu­pa ni­je gu­bi­tak te­ži­ne, već pre­ven­ci­ja i li­je­če­nje bo­les­ti, ka­za­la je Ela Ko­lak. - Al­kal­na dijeta je do­bra kao pre­ven­ci­ja za uri­nar­ne in­fek­ci­je i bu­brež­ni ka­me­nac. Ko­ris­te­ći os­nov­ne ele­men­te al­kal­ne pre­hra­ne,neo­p­hod­no je osi­gu­ra­ti adek­va­tan unos vi­so­ko­vri­jed­nih pro­te­ina za pre­ven­ci­ju gu­bit­ka kos­ti­ju i mi­ši­ća (os­te­opo­ro­ze i sar­ko­pe­ni­je), od­nos­no po­tre­ban je za­do­vo­lja­va­ju­ći unos vo­ća i po­vr­ća a ne sma­nje­nje uno­sa pro­te­ina u pre­hra­ni po­jas­ni­la je dr. Cr­n­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.