Nu­tri­ci­onis­ti­ca

24sata - - ŽIVOT -

ho­le30, u slo­bod­nom pri­je­vo­du “ci­je­lih 30” je 30-dnev­na, eli­mi­na­cij­ska dijeta ko­ja na­gla­ša­va cje­lo­vi­tu, ne­pre­ra­đe­nu hra­nu. Auto­ri ove di­je­te su ame­rič­ki nu­tri­ci­onis­ti Me­li­ssa i Dal­las Har­twig. “Who­le30” te­me­lji se na ide­ji da odre­đe­ne sku­pi­ne hra­ne (kao što su še­ćer, ži­ta­ri­ce, mli­ječ­ni pro­izvo­di i ma­hu­nar­ke) mo­gu ima­ti ne­ga­ti­van utje­caj na zdrav­lje. Auto­ri pre­po­ru­ču­ju umje­ren unos me­sa, ri­be i ja­ja, mnoš­tvo po­vr­ća, odre­đe­no vo­će, sje­men­ke te za­čin­sko i lje­ko­vi­to bi­lje. Sve os­ta­lo tre­ba­lo bi iz­bje­ga­va­ti u pe­ri­odu od 30 da­na. Sa­ma dijeta iz­i­sku­je mno­go vremena u smis­lu pla­ni­ra­nja i pri­pre­me obro­ka . Iz­ba­ci­va­nje ci­je­lih gru­pa na­mir­ni­ca po­put mli­ječ­nih pro­izvo­da, ži­ta­ri­ca ili ma­hu­nar­ki no­si sa so­bom odre­đe­ne ri­zi­ke u vi­du de­fi­ci­ta kal­ci­ja i vi­ta­mi­na D ili za­tvo­ra zbog manj­ka pre­hram­be­nih vla­ka­na. Ta­ko­đer, ne­ka od pra­vi­la su sa­ma po se­bi kon­tra­dik­tor­na. Pri­mje­ri­ce, ma­hu­nar­ke su za­bra­nje­ne zbog to­ga što sa­dr­že fi­ta­te, dok su sje­men­ke kao bo­ga­ti­ji iz­vor fi­ta­ta do­zvo­lje­ne. Is­to vri­je­di i za sul­fi­te ko­ji se na­la­ze na lis­ti za­bra­nje­nih na­mir­ni­ca, a pri­sut­ni su u do­zvo­lje­nom oc­tu, po­jas­ni­la je Ela Ko­lak. - Iz­bje­ga­va­njem vi­so­ko­ka­lo­rič­nih na­mir­ni­ca po­put ug­lji­ko­hi­dra­ta ili al­ko­ho­la pos­ti­že se do­bar gu­bi­tak na tje­les­noj te­ži­ni. Kon­zu­ma­ci­jom sa­mo 250 ml de­sert­nog bi­je­log vi­na uno­si­mo 235 kcal, od­nos­no 14,75 gr še­će­ra is­tak­nu­la je dr. Go­ra­na Mi­ro­še­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.