Trum­be­taš.

24sata - - ŽIVOT -

- Ovaj na­čin pre­hra­ne mo­že bi­ti pri­hvat­ljiv ako se ti­je­kom tih 8 sa­ti je­du kva­li­tet­ne na­mir­ni­ce i iz­bje­ga­va unos kon­cen­tri­ra­nih ug­lji­ko­hi­dra­ta. Ovak­va dijeta ni­je pre­po­ruč­lji­va za one ko­ji bo­lu­ju od še­ćer­ne bo­les­ti te uzi­ma­ju kro­nič­nu te­ra­pi­ju - is­tak­nu­la je di­ja­be­to­lo­gi­nja dr. Mi­ro­še­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.