SV. ANTE UNIO MI JE MIR U ZIVOT...

PO­MOĆ­NIK Poz­na­ti Hr­va­ti svje­do­če o dje­li­ma jed­nog od naj­poz­na­ti­jih sve­ta­ca Ka­to­lič­ke cr­k­ve, sve­tog Ante. Ka­ko su nam rek­li, u sva­kom tre­nut­ku je uz njih OME KA­KO IH SVETI ANTE NI­KAD NI­JE NAPUSTIO, ALI I DA MU SE SVA­KOD­NEV­NO MOLE

24sata - - SHOW -

Ni­sam ti ni­kad rek­la, ali onaj dan kad smo bi­le kod sv. Ante, mo­ja je­di­na mo­li­tva je bi­la da do­bi­ješ vi­zu za Ame­ri­ku i da ti se otvo­ri put pre­ma ži­vo­tu ko­ji ti že­liš, pri­sje­ti­la se Ta­tja­na Ca­me­ron Taj­či (48) raz­go­vo­ra s pri­ja­te­lji­com Iva­nom. Iva­na se mo­li­la sve­tom An­ti da bla­gos­lo­vi sno­ve ti­nej­dže­ri­ce Taj­či ko­ja je po­čet­kom de­ve­de­se­tih “ža­ri­la i pa­li­la” glaz­be­nom sce­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.