Za­zo­ve­mo sv. An­tu kad iz­gu­bi­mo stva­ri i na­đe­mo ih

VIJEK TU ZA NAS I PRITEĆI ĆE U PO­MOĆ BEZ OB­ZI­RA O ČEMU SE RA­DI, KA­ŽE NAM STAVROS

24sata - - SHOW -

Sve­tom An­ti lju­di se naj­če­će mole kad ne mo­gu pro­na­ći stva­ri jer se vje­ru­je da je pro­na­la­zi­telj iz­gub­lje­nih pred­me­ta. U po­moć ga čes­to za­zi­va­ju i Sta­nis­lav i Si­mo­na Mi­jo­ko­vić. - Ima­mo ma­lu dje­cu, stal­no se ne­što iz­gu­bi, ili igrač­ka, ključ, da­ljin­ski... I tad smo su­prug i ja ima­li svje­do­čans­tvo. Sta­nis­lav je za­zvao u po­moć sve­tog An­tu i u is­ti tre­nu­tak pro­naš­li smo iz­gub­lje­ni pred­met - ka­žu. Tak­vo svje­do­čans­tvo imao je i Ja­smin Stavros, ko­ji stal­no pu­tu­je, pa gu­bi stva­ri. - Za­zvao sam ga i, ne­vje­ro­jat­no, sje­tio sam se gdje bih mo­gao tra­ži­ti po­jas­nio je pje­vač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.