Če­kam da Mi­loj­ko umre pa ću sta­vi­ti si­li­ko­ne

24sata - - SHOW -

25. godine, a on­da ću se s ne­kim skra­si­ti. Po­ku­šat ću, pa ću vi­dje­ti ko­li­ko ću iz­dr­ža­ti. Stal­no raz­miš­ljam ka­ko će on usko­ro umri­je­ti. A kad se to do­go­di, ja nas­tav­ljam da­lje. No­vac od re­alityja ulo­žit ću u sebe. Sta­vit ću si­li­ko­ne i ku­pit ću si auto - nas­ta­vi­la je iz­no­si­ti svoj plan Mi­li­ja­na, ko­ja se on­da po­ža­li­la i na raz­ne za­bra­ne ko­je joj za­ruč­nik na­me­će. - On me­ni ka­že da mi je do­volj­na jed­na pri­ja­te­lji­ca?! I još mi bra­ni da idem u grad za­bav­lja­ti se. Pa net­ko mla­đi bi sa mnom iz­la­zio, a Mi­loj­ko bi sa­mo sje­dio na ka­uču - ra­zo­ča­ra­no je ko­men­ti­ra­la Mi­li­ja­na za kraj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.