JESSICA ALBA UŽIVALA U RIBLJIM DELICIJAMA

ČASTI SE U DU­BROV­NI­KU Glu­mi­ca se na­kon kon­fe­ren­ci­ja upu­ti­la u poz­na­ti du­bro­vač­ki res­to­ran, a na­kon ve­če­re odu­šev­lje­no je pi­sa­la o lje­po­ta­ma ja­dran­ske oba­le...

24sata - - SHOW - Pi­šu: T. MALIĆ, M. MATANA

Glu­mi­ca Jessica Alba (38) sti­gla je u uto­rak na fes­ti­val New Eu­ro­pe Mar­ket u Du­brov­ni­ku, a na­kon kon­fe­ren­ci­je pre­pus­ti­la se ča­ri­ma Sta­rog Gra­da. - Ovo mjes­to je za­div­lju­ju­će! Svje­tlost, hra­na, Ja­dran. Ne­vje­ro­jat­no je - obja­vi­la je Jessica na Ins­ta­gra­mu uz fo­to­gra­fi­je i snim­ke s kon­fe­ren­ci­je, ho­tel­skog bal­ko­na i ve­če­re s pri­ja­te­lji­ma. Osim što je odu­šev­lje­na zna­me­ni­tos­ti­ma gra­da, Alba je po­hva­li­la i poz­na­ti du­bro­vač­ki res­to­ran, a ko­li­ko ju je odu­še­vio go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je broj­nim pra­ti­te­lji­ma pre­po­ru­či­la nji­ho­ve de­li­ci­je. - Mi smo rib­lji res­to­ran, a Jessica je uživala u naj­bo­ljim mor­skim spe­ci­ja­li­te­ti­ma. Ova rek­la­ma nam zna­či jer joj ni­smo pla­ti­li da obja­vi na­še ime već je ona to na­pra­vi­la sa­mo­ini­ci­ja­tiv­no. Pu­no zvi­jez­da je bi­lo kod nas jer pre­poz­na­ju kva­li­te­tu i to je naj­bit­ni­je - rek­li su nam iz res­to­ra­na Po­sat. Jessica i Ga­bri­el­le Uni­on (46) sa­svim si­gur­no su zvi­jez­de ovo­go­diš­nje NEM kon­fe­ren­ci­je, a u Hr­vat­sku su doš­le zbog pro­mo­ci­je pr­ve se­zo­ne od 11 epi­zo­da nove se­ri­je ‘‘L.A.’s Fi­nest’’. Ni­su skri­va­le ka­ko im je jed­nos­tav­no bi­lo dos­ta ak­cij­skih se­ri­ja u ko­ji­ma glav­ne ro­le ima­ju mu­škar­ci. Ta­ko je Ga­bri­el­le kre­nu­la u po­sao kre­ira­nja se­ri­je, a Jessica se sprem­no pri­klju­či­la kao glu­mi­ca, ali i pro­du­cen­ti­ca. - U vri­je­me sni­ma­nja sam do­ji­la si­na pa je zna­lo bi­ti i mr­lja, no htje­la sam po­ka­za­ti ka­ko je mo­gu­će ra­di­ti dvi­je za me­ne važ­ne stva­ri - rek­la je Alba.

Ga­bri­el­le je pro­du­cen­ti­ca se­ri­je ‘‘L.A.’ s Fi­nest’’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.