Na su­traš­njem hu­ma­ni­tar­nom kon­cer­tu u Es­pla­na­di ini­ci­ja­ti­ve #SPASIME, ko­ju je u ožuj­ku po­kre­nu­la glu­mi­ca i sce­na­ris­ti­ca Je­le­na Ve­lja­ča, pje­vat će ci­je­la estrada.

24sata - - SHOW -

Glaz­be­ni­ke pre­dvo­de na­še naj­ve­će zvi­jez­de - Se­ve­ri­na, Je­le­na Roz­ga i Ne­no Be­lan, a pri­dru­žit će im se Ma­ja Po­sa­vec, De­to­ur, Pa­vel te mno­gi dru­gi glaz­be­ni­ci. Cilj im je svi­ma jed­nak - sa­ku­pi­ti no­vac za Fond #Spasime. - Imam po­tre­bu po­mo­ći. Ove godine već sam imao de­se­tak nas­tu­pa za raz­ne hu­ma­ni­tar­ne po­tre­be, a bit će to­ga još. U ovu ak­ci­ju ula­žem i svoj lik i dje­lo ka­že Ne­no Be­lan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.