Du­ško ot­pus­tio spre­ma­či­cu: ‘Ona je zna­la za afe­ru’

24sata - - SHOW -

No­go­me­taš Du­ško To­šić (34) od­lu­čio se na dras­tič­ni po­tez i bez raz­go­vo­ra sa su­pru­gom Je­le­nom Kar­le­ušom (40) ot­pus­tio je du­go­go­diš­nju kuć­nu po­moć­ni­cu. Ka­ko Ku­rir saz­na­je, no­go­me­taš je ot­pus­tio da­di­lju ko­ja je nje­go­voj su­pru­zi bi­la na us­lu­zi po­s­ljed­njih de­set go­di­na. Za­pos­lio je mlađu rad­ni­cu ko­ja je na­pu­ni­la 27 go­di­na. Na ovaj po­tez od­lu­čio se na­kon što je po­sum­njao da je spre­ma­či­ca po­s­ljed­nje dvi­je godine skri­va­la lju­bav­nu afe­ru nje­go­ve su­pru­ge. - Du­ško je od­lu­čio uze­ti stvar u svo­je ru­ke. Go­di­na­ma je slu­šao sve što mu Je­le­na ka­že i ni­kad se ni­je bu­nio. Ipak, sve se pro­mi­je­ni­lo, a po­s­lje­di­ce je sno­si­la kuć­na po­moć­ni­ca. No­go­me­taš sum­nja ka­ko je ona pri­kri­va­la Kar­le­ušu dok je Og­njen do­la­zio u nje­go­vu ku­ću. Od­lu­čio je za­pos­li­ti mla­du dje­voj­ku ko­ja će mu bi­ti oda­na. Je­le­na ni­je ima­la pra­vo gla­sa jer vi­še ne­ma utje­caj ot­krio je iz­vor bli­zak obi­te­lji To­šić za Ku­rir.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.