DOBR

24sata - - SPORT -

Naj­bo­lji ru­ko­me­taš svih vremena Iva­no Ba­lić igrao je po­s­ljed­nju utak­mi­cu, ci­je­ne go­ri­va pa­le su za ta­da ne­za­mis­li­vih 35 li­pa, a Hr­vat­ska je na Po­lju­du igra­la pro­tiv Ita­li­je. Od tog lip­nja 2015. proš­le su če­ti­ri godine, a Va­tre­ni ni­su kro­či­li na Po­ljud. Ka­ko, za­što i tko je kriv pi­ta­nja su ko­je se pro­te­žu već če­ti­ri godine. I vje­ro­jat­no bi se pro­te­za­la još če­ti­ri godine da HNS ni­je od­lu­čio ras­ples­ti Gor­dij­ski čvor i na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci jed­no­glas­no od­lu­či­ti: Kva­li­fi­ka­cij­ska utak­mi­ca pro­tiv Ma­đar­ske, 10. lis­to­pa­da, igrat će se na Po­lju­du! Vi­jest se pro­ši­ri­la film­skom br­zi­nom, no ni­je sti­gla i do uši­ju lju­di iz Haj­du­ka. Oni, ka­ko ka­žu, ne­ma­ju poj­ma. - Tak­vom od­lu­kom HNS po­ka­zu­je ne­pro­miš­lje­nost, ne­po­što­va­nje, te po­ten­ci­ra an­ta­go­ni­zam. Pro­cje­na je lju­di u sa­ve­zu da je ovo tre­nu­tak za pos­to­je­ćih ten­zi­ja re­kao je Ma­rin Br­bić.

Za do­la­zak re­pre­zen­ta­ci­je poj­ma ne­ma ni Grad Split, ko­ji je vlas­nik sta­di­ona. I tu opet do­la­zi­mo do za­ple­ta. Ili čvo­ra. No, da bi­smo ga ras­ple­li mo­ra­mo se vra­ti­ti na po­če­tak, u pro­si­nac 2018. Split je ta­da pos­lao zah­tjev za do­ma­ćins­tvi­ma dvi­ju utak­mi­ca, Slo­vač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.