O DOSLI

24sata - - SPORT -

ke i Ma­đar­ske. Čel­ni lju­di sa­ve­za žele uje­di­ni­ti sje­ver i jug, ka­ko saz­na­je­mo, sma­tra­ju da je ovo ide­al­na si­tu­aci­ja. Sad ili ni­kad, sma­tra vr­hu­ška sa­ve­za. Jer go­di­na­ma se pro­te­za­la pri­ča ka­ko je HNS pro­tiv igra­nja u Spli­tu, ka­ko svjes­no iz­bje­ga­va­ju do­la­zak na jug ra­di ne­re­da ili zvi­ždu­ka no sad su te gla­si­ne od­lu­či­li pre­sje­ći. Pr­vi ko­rak pre­ma od­la­sku u Split na­pra­vio je Ma­ri­jan Kus­tić, či­ja je za­mi­sao da re­pre­zen­ta­ci­ja igra po ci­je­loj Hr­vat­skoj. Na­rav­no, čel­ni lju­di sa­ve­za sje­li su s pred­stav­ni­ci­ma Haj­du­ka, a taj­ni sas­ta­nak bio je u za­gre­bač­kom ho­te­lu Hil­ton u trav­nju ove godine. Na raz­go­vor su, što smo pr­vi obja­vi­li, sti­gli pred­sjed­nik upra­ve Haj­du­ka Ma­rin Br­bić, pred­sjed­nik nad­zor­nog od­bo­ra Be­nja­min Pe­ra­so­vić i gra­do­na­čel­nik Spli­ta An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra. Bio je to, mo­že ima­ti i taj sta­tus, po­vi­jes­ni sas­ta­nak, jer su pret­hod­ni po­ku­ša­ji sje­da­nja za stol nes­lav­no pro­pa­li. Ukrat­ko, haj­du­kov­ci bi od­bi­li dru­že­nje. - Split. Igra­či su ovom od­lu­kom odu­šev­lje­ni, ne­ma ni­ti jed­nog igra­ča, od Lu­ke Mo­dri­ća, Iva­na Pe­ri­ši­ća, Iva­na Ra­ki­ti­ća pa do Kar­la Bar­to­le­ca ko­ji ni­je poz­dra­vio ovu od­lu­ku i ko­ji ni­je re­kao da je­dva če­ka­ju is­tr­ča­ti na po­ljud­ski trav­njak. Tes­t­ni ba­lon pu­šten je u Omi­šu, Pe­ri­ši­će­vom rod­nom kra­ju, i 5000 lju­di zduš­no je poz­dra­vi­lo do­la­zak svjet­skih vi­ce­pr­va­ka. Na­rav­no, uvi­jek pos­to­ji strah od mo­gu­ćih ne­re­da, no per­so­na­li­za­ci­ja ulaz­ni­ca, o čemu se ta­ko­đer raz­miš­lja, sma­nji­la bi tu mo­guć­nost. Uglav­nom, ovo se sve odvi­ja iza po­zor­ni­ce, na po­zor­ni­ci će split­ska pu­bli­ka pr­vi put na­kon se­dam go­di­na uži­vo na Po­lju­du gle­da­ti re­pre­zen­ta­ci­ju. Od­nos­no, tre­ba­la bi. Ta­ko su nam ja­vi­li iz sa­ve­za, Split je pri­jav­ljen za do­ma­ći­na utak­mi­ce pro­tiv Ma­đar­ske. Sa­mo, Grad, ko­ji je vlas­nik sta­di­ona, o to­me ne­ma poj­ma.

Te­ma tra­vanj­skog raz­go­vo­ra bi­lo je do­ma­ćins­tvo pro­tiv Ma­đar­ske, što je, u na­če­lu, i do­go­vo­re­no. Ka­ko za od­lu­ku o do­ma­ćins­tvu ne­ma­ju baš pu­no vremena, toč­ni­je, za pri­ja­vu odi­gra­va­nja utak­mi­ce Ue­fi ima­ju još sve­ga de­se­tak da­na, Iz­vr­š­ni od­bor se sas­tao i za do­ma­ći­na je pri­ja­vio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.