Ra­ki­tić u Du­ba­iju uz me­du, ži­ra­fu i le­mu­ra

HM, A KAMO ĆE­MO DA­LJE? Na­kon dru­že­nja s mi­li­jar­de­rom iz Emi­ra­ta i in­dij­skim fi­zi­ča­rom na luk­suz­nom Pal­mi­nu oto­čju, Ra­ki­tić i nje­go­va obi­telj nas­tav­lja­ju svo­je eg­zo­tič­no lje­to­va­nje...

24sata - - SPORT -

Ne­ko­li­ko da­na na­kon što je bio na po­ko­pu biv­šeg su­igra­ča i pri­ja­te­lja Joséa An­to­ni­ja Reye­sa u Se­vil­li, Ivan Ra­ki­tić (31) oti­šao je na od­mor. Pr­va su mu sta­ni­ca bi­li Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti i glav­ni grad Du­bai. “Ni­kad ni­sam vje­ro­va­la da ću hra­ni­ti med­vje­da na bo­či­cu”, obja­vi­la je nje­go­va su­pru­ga Raqu­el na Ins­ta­gra­mu pri­je ne­ko­li­ko da­na, a u me­đu­vre­me­nu su pro­cu­ri­le još ne­ke fo­to­gra­fi­je i de­ta­lji po­sje­ta no­go­met­ne obi­te­lji toj arap­skoj zem­lji. Osim že­ne i kće­ri Al­t­hee (6) i Ada­re (3), Ivan je u Du­bai po­veo i tas­ta Ivána, pu­ni­cu Pu­ri te šo­go­ri­cu Ire­ne s mu­žom Al­ber­tom. Fo­to­gra­fi­je sa ži­vo­ti­nja­ma do­la­ze iz zo­olo­škog vr­ta Sa­ifa Ah­me­da Bel­ha­se, gra­đe­vin­skog mi­li­jar­de­ra iz Du­ba­ija. Osim Raqu­el, i Ivan se ta­ko su­sreo s med­vje­di­ćem u nje­go­vu vr­tu, hra­nio je ži­ra­fu i igrao se s le­mu­rom. Do­ma­ći­nu je za­uz­vrat pok­lo­nio dre­so­ve iz Bar­ce­lo­ne i re­pre­zen­ta­ci­je. Dru­žio se Ivan i sa Sham­she­erom Vaya­li­li­jem, in­dij­skim po­du­zet­ni­kom i fi­zi­ča­rom. Ra­ki­tić i Raqu­eli­na obi­telj od­sje­li su u luk­suz­nom ho­te­lu Fa­ir­mont The Palm na Pal­mi­nu oto­čju, gdje no­će­nje za jed­nu oso­bu sto­ji oko 1200 ku­na. Od nji­ho­vih do­ma­ći­na opros­ti­li su se u uto­rak. Ina­če, Tran­sfer­mar­kt je u uto­rak ažu­ri­rao ci­je­ne igra­ča iz špa­njol­ske li­ge, a Ra­ki­ti­će­va vri­jed­nost pa­la je s 50 na 40 mi­li­ju­na eura (na­kon Svjet­skog pr­vens­tva vri­je­dio je 70), pa vi­še ni­je naj­vred­ni­ji hr­vat­ski no­go­me­taš.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.