Oče­ku­je­mo i na­da­mo se da bi do kra­ja mje­se­ca mo­glo bi­ti no­vih igra­ča, re­kao je Haj­du­kov tre­ner Si­ni­ša Oreš­ča­nin.

24sata - - SPORT -

Ante Pa­la­ver­sa na po­sud­bi je iz Man­c­hes­ter Cityja, ali od pot­pi­sa za en­gle­ski klub igrao je pu­no ma­nje ne­go ra­ni­je. - Raz­go­va­rao sam s njim, vi­djet će­mo što je naj­bo­lje. Naj­važ­ni­je je po­što­va­ti že­lju igra­ča. Ima­mo do­bar i is­kren od­nos i mis­lim da ni­sam po­gri­je­šio - re­kao je Oreš­ča­nin i do­dao: - Mla­di igrač mo­ra se adap­ti­ra­ti na ne­ke stva­ri. Svi smo nes­trp­lji­vi, i me­na­dže­ri i os­ta­li žele sve od­mah. Kra­san je mo­mak. Go­vo­rio je i o at­mo­sfe­ri u klu­bu. - Sva­ke godine na­kon Ve­li­ke Gos­pe pa­da at­mo­sfe­ra i pa­da­ju tre­ne­ri. To je iz­a­zov i mis­lim da mo­že­mo pro­ći kroz tu ces­tu. Uvi­jek sto­ji te­za: od­go­vor­nost, a ne de­ma­go­gi­ja. Od­las­ci Lu­ke Pa­sa­ri­če­ka i Fran­ka Ko­va­če­vi­ća? Po­uke se uvi­jek mo­gu iz­vu­ći, mo­že se po­gri­je­ši­ti, ali Haj­duk ne­će bi­ti u mi­nu­su. Mla­di igra­či uvi­jek su ri­zik, ne­ka po­ka­žu da smo po­gri­je­ši­li. Re­pre­zen­ta­tiv­ce Mi­ju Cak­ta­ša (Hr­vat­ska) i Ar­di­ana Ismaj­li­ja (Al­ba­ni­ja) oče­ku­je kra­tak od­mor. - Pri­klju­čit će nam se 21. lip­nja. A što se Po­sav­ca i Bra­da­ri­ća ti­če, gle­dat će­mo Eu­rop­sko pr­vens­tvo U-21 i od­lu­či­ti ovis­no o si­tu­aci­ji - ka­že Oreš­ča­nin. Ot­krio je ko­ja mu je ulo­ga u do­vo­đe­nju igra­ča. - Tre­ner bi tre­bao bi­ti naj­od­go­vor­ni­ji. Kad raz­go­va­ra­mo unu­tar klu­ba, po­ku­ša­vam bi­ti ko­rek­tan, ali ne­kad me pre­ba­ci i bu­de po­vi­še­nih to­no­va. Že­lio bih da tre­ner na kra­ju ame­nu­je odre­đe­nog igra­ča. Mo­žda sam ide­alist... (tg, jt)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.