SPEKTAKL NA SALATI: MANDZO PO­PUT NADALA

24sata - - SPORT -

Aj­mo, op, op, op, tra­žio je Man­džu­kić u ma­ni­ri Blan­ke Vla­šić plje­sak uoči sva­kog ser­vi­sa. I do­bio ga je. A on­da, u ma­ni­ri Ra­fe­la Nadala, tri­put na mre­ži ‘sme­ši­rao’ po­red Ma­te Pa­vi­ća, ko­ji je bio pr­vi te­ni­sač svi­je­ta u pa­ro­vi­ma. Vru­će kao u Sa­ha­ri. Pre­ko 30 stup­nje­va gri­ja­lo je Ša­la­tu, gdje je Ma­rin Či­lić oku­pio hr­vat­ske spor­ta­še ka­ko bi sku­pi­li no­vac za igra­li­šte dje­ci iz Tor­di­na­ca. Ma­rio Man­džu­kić po­ka­zao se kao vrhunski te­ni­sač, go­to­vo da bi mo­gao za­igra­ti na ne­kom Fu­tu­re­su, dok je, pri­mje­ri­ce, gim­nas­ti­čar Ma­ri­jo Mož­nik to­li­ko do­bar da je pri­li­kom ser­vi­sa pro­ma­šio ci­je­li te­ren. Neg­dje u sre­di­ni, iz­me­đu Mož­ni­ka i Man­džu­ki­ća je An­drej Kra­ma­rić. - Čil­kan je to sjaj­no osmis­lio. U ša­li sam mu re­kao da ja mo­gu skup­lja­ti lop­ti­ce, sad će­mo vi­dje­ti ka­kav ću bi­ti te­ni­sač - re­kao je kroz ša­lu Kra­ma­rić i do­dao: - Ve­se­lim se što će­mo pro­tiv Ma­đar­ske igra­ti u Spli­tu. Iako ma­nje važ­no, tur­nir su osvo­ji­li Ma­rio Man­džu­kić i os­nov­no­ško­lac Pa­trik Ju­ri­na ko­ji su u fi­na­lu po­bi­je­di­li Ma­ri­na Či­li­ća i Lu­ku Mo­dri­ća 11-9.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.