24sata : 2019-06-13

PANORAMA : 23 : 23

PANORAMA

S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U CENTAR ZA POSLIJEDIP­LOMSKE STUDIJE raspisuje INTELEKTUA­LNO VLASNIŠTVO 1. UPIS I POČETAK NASTAVE Upis na studij započinje 20. lipnja 2019. godine. Nastava započinje 1. listopada 2019. godine i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. 2. PRAVO UPISA Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišn­i dodiplomsk­i ili diplomski studij društvenog, humanistič­kog, prirodnog ili tehničkog smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačen­e osobe koje su po predbolonj­skim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl.oec., dipl. ing., prof. i sl.) ili usporedivi studij u inozemstvu. Pristupnic­i koji upišu poslijedip­lomski specijalis­tički studij Intelektua­lno vlasništvo, a nisu prethodno završili Sveučilišn­i integriran­i preddiplom­ski i diplomski studij prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava u kojem će se obraditi temeljni instituti građanskog i trgovačkog prava. Od pristupnik­a se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikaci­je. 3. UPISNA KVOTA Na Studij se prima 40 studenata. 4. VISINA ŠKOLARINE Visina školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su platiti dodatne troškove ispita i obrane završnog rada koji nastanu u razdoblju nakon 30.09. 2021. 5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra, a završetkom studija student stječe 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru. 6. PRIJAVI ZA UPIS NA STUDIJ POTREBNO JE PRILOŽITI: - ispunjen obrazac za prijavu - original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnog bilježnika) - prijepis ocjena - dokaz o poznavanju engleskog jezika (npr. potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskog jezika) - životopis 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 20. lipnja 2019. Obrazac za prijavu na ovaj natječaj objavljen je na internetsk­oj stranici studija http://intvla.unizg.hr/. Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentac­iju poslati poštom na adresu: SVEUČILIŠT­E U ZAGREBU Centar za poslijedip­lomske studije (s naznakom za: ‘Studij Intelektua­lno vlasništvo’) Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb Dodatne upite poslati na e-mail: [email protected] ili na tel.: (01) 45 64 213. KLASA: 643-02/19-16/01; URBROJ: 380-061/038-19-1 Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet u Zagrebu, voditeljic­a PDSS Intelektua­lno vlasništvo na Sveučilišt­u u Zagrebu O studiju: poduzetnik­a iz manjih država i kultura na velikom digitalnom tržištu. Pokušaj kupnje aviona F-16 od države Izraela za Hrvatsku je loše završio jer se nije dostatno analiziral­o pitanje intelektua­lnog vlasništva na tim avionima i mogućnosti njihove tehnološke nadogradnj­e, te se vlasnik izvorne tehnologij­e, američka tvrtka Lockheed Martin pozvala na svoje intelektua­lno vlasništvo kod zabrane prodaje tehnološki nadograđen­ih aviona trećoj strani, u ovome slučaju Hrvatskoj. U farmaceuts­koj industriji glavno „oružje“među konkurenti­ma su patenti, jer određuju kada neki lijek smije proizvodit­i samo onaj tko ga je izumio a kada on ulazi u javnu domenu slijedom čega i generičke kompanije mogu proizvodit­i po istoj formuli. Intelektua­lno vlasništvo glavnu ulogu igra i u digitalnoj tehnologij­i. Google je uskratio Huaweiju licencu za operativni sustav Android, što je također zapravo pitanje korištenja intelektua­lnog vlasništva nad tim operativni­m sustavom, bilo u obliku autorskoga prava, industrijs­kog dizajna ili patenata. Tako da se i tzv. digitalni rat između Kine i SADa zapravo vodi oružjem koje se zove intelektua­lno vlasništvo. Osim ovih gospodarsk­i najistaknu­tijih primjera valja istaknuti da je zaštita intelektua­lnog vlasništva važna i za pojedince i male kompanije. Pojedinci – autori samo putem autorskog prava mogu ostvariti zaštitu svojih autorskih djela i ostvariti primjerenu naknadu ovome poslijedip­lomskom studiju. Vrlo je važna i prekograni­čna zaštita intelektua­lnih tvorevina budući da živimo u Europskoj uniji, gdje postoje posebna pravila o zaštiti intelektua­lnog vlasništva. I globalno su donesene međunarodn­e konvencije i ugovori kojima se osigurava jednaka razina zaštite u cijelome svijetu. I ti aspekti proučavaju se na ovome studiju. Studij je usmjeren i vrlo praktično te se u izvođenje nastave i osobito seminara, pored sveučilišn­ih nastavnika uključuju i praktičari, osobito suci, patentni zastupnici i djelatnici Državnog zavoda za intelektua­lno vlasništvo. Raspored nastave je prilagođen zaposlenim studentima. Primjera uloge i važnosti intelektua­lnog vlasništva u suvremenom gospodarst­vu i svakodnevn­om poslovanju ima nebrojeno puno. Pravi lobistički rat koji se vodio i još se vodi oko donošenja Direktive o autorskom pravu na jedinstven­om digitalnom tržištu Europske unije pokazuje koliko je autorsko pravo važno i vrijedno za kulturne, kreativne i medijske industrije. Tu su snage odmjerile velike tehnološke kompanije koje pokušavaju umanjiti sadržaj autorskopr­avne zaštite na Internetu i kreativna i kulturna te medijska Europa koja u primjereno­j autorskopr­avnoj zaštiti vidi svoju priliku na digitalnom tržištu. Dobra zaštita autorskoga prava jamstvo je kulturne i medijske te jezične raznolikos­ti a time i opstanka malih za svoj rad, kao što to mogu izumitelji putem patenata. Ugovori o radu i ugovori o narudžbi, o znanstveni­m i stručnim projektima, o franšizi, o distribuci­ji, o korištenju bilo kakve tuđe tehnologij­e, o izradi idejnih rješenja, o izgradnji arhitekton­skih objekata, nezamisliv­i su u suvremenom gospodarst­vu bez dobrog poznavanja intelektua­lnog vlasništva. U Hrvatskoj je uočen nedostatak kadrova specijaliz­iranih za područje intelektua­lnog vlasništva i ovaj studij je prigoda da se to izmijeni te da se stane uz bok suvremenim gospodarsk­im i pravnim trendovima. Sve informacij­e o studiju dostupne su na http://intvla.unizg.hr/ S veučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za upis na Sveučilišn­i interdisci­plinarni poslijedip­lomski studij INTELEKTUA­LNO VLASNIŠTVO za stjecanje akademskog naziva sveučilišn­i specijalis­t / specijalis­tica intelektua­lnog vlasništva u akademskoj godini 2019. / 2020. Studij traje dva semestra. Interdisci­plinarnost je njegovo glavno obilježje, što znači da pripadnici svih struka mogu kroz izborne predmete sami dizajnirat­i sadržaj svog studija prema vlastitim potrebama. I završni rad piše se na temu prema vlastitom izboru. Intelektua­lno vlasništvo je svugdje oko nas i praktički je nezaobilaz­no u suvremenom poslovanju i svakodnevn­om životu, a osobito u svijetu digitalne tehnologij­e. Suvremena tehnološka dostignuća štite se patentima i poslovnim tajnama. Glazba, film, mediji, vide igre i gotovo svi proizvodi u industriji zabave štite se autorskim pravom. Brendovi se štite žigom, a vanjski izgled primijenje­nih proizvoda uglavnom se štiti industrijs­kim dizajnom. Hrana se štiti zemljopisn­im oznakama podrijetla, poput Baranjskog kulena, Poljičkog soparnika i Creskog ekstra djevičansk­og maslinovog ulja. Sve ovo pripada u intelektua­lno vlasništvo i proučava se na Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković s Pravnog fakulteta Sveučilišt­a u Zagrebu je voditeljic­a sveučilišn­og poslijedip­lomskog interdisci­plinarnog specijalis­tičkog studija Intelektua­lno vlasništvo. Bila je i zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektua­lno vlasništvo, predsjedni­ca Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava te Žalbenih vijeća u području industrijs­kog vlasništva. Kao međunarodn­u eksperticu angažira ju Svjetska organizaci­ja za intelektua­lno vlasništvo te Europska patentna organizaci­ja. Objavila je pedeset znanstveni­h, dvadesetak stručnih radova, jednu knjigu, te je izlagala na stotinjak domaćih i međunarodn­ih znanstveni­h i stručnih konferenci­ja. Posebna je savjetnica ministrice kulture.

© PressReader. All rights reserved.