PLENKOLOGI­JA

24sata - - NEWS -

Pred­sjed­ni­ca i ja snaž­no smo zbli­ži­li do­mo­vin­sku i is­e­lje­nu Hr­vat­sku. U Du­bli­nu su na­ši toliko bli­ski da jed­ni dru­gi­ma pu­šu za vrat. U jed­nom ho­te­lu ra­di 60 Hrvata. Bli­ski­je ne mo­že. Naš je cilj da do­mo­vin­ska i is­e­lje­na Hr­vat­ska bu­du jed­no, a sad, ho­će li to bi­ti ov­dje ili va­ni, ma­nje je važ­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.