Dr­ža­va bi mo­ra­la po­ves­ti oz­bilj­nu bri­gu o ci­jep­lje­nju

24sata - - NEWS -

Ni­je Ivan Per­nar je­di­ni čo­vjek u ovoj zem­lji ko­ji ne že­li ci­je­pi­ti svo­ju dje­cu. Tak­vih je slu­ča­je­va, na­ža­lost, vi­še - a dr­ža­va u pra­vi­lu svi­ma gle­da kroz pr­ste. Šte­te ko­je mo­gu pro­uz­ro­či­ti dje­te­tu na­dri­li­ječ­nič­kim pos­tup­ci­ma, ali i ši­roj za­jed­ni­ci - npr. ši­re­nje epi­de­mi­ja - kao da ni­su važ­ne. Usko­ro bi ne­ki ta­ko mo­gli od­lu­či­ti da im dje­ca ne idu u ško­le ili da im tre­ba ne­ki me­di­cin­ski za­hvat ko­ji ro­di­te­lji ocje­nju­ju nuž­nim sa sta­ja­li­šta svo­jih vri­jed­nos­ti, neo­vis­no o miš­lje­nju zna­nos­ti i stru­ke. Hr­vat­ska mora us­pos­ta­vi­ti po­što­va­nje za­ko­na. Ne­ci­jep­lje­na dje­ca ne mo­gu u vr­ti­će i ško­le, ali ka­ko nit­ko ni­ko­ga ni­za što ne kaž­nja­va, svi za­pra­vo mo­gu sve. Ci­jep­lje­ni smo od po­što­va­nja za­ko­na, a za­ra­za ka­či sve vi­še lju­di.

Ci­jep­lje­nje je pos­ta­lo ši­ri pro­blem druš­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.