TREBAMO SE BRINUTI JED­NI O DRU­GI­MA

24sata - - NEWS - Trip­tih

Hr­vat­ska i Hr­va­ti kao da od sa­mih se­be po­ku­ša­va­ju stvo­ri­ti ne­pri­ja­te­lje. Toliko ne­uje­di­nje­ni na­rod da ne mo­žeš vje­ro­va­ti. Uni­šta­va­mo se iz­nu­tra, a i iz­va­na. Dje­cu nam uče da mr­ze, odras­li se po­tu­ku zbog mjes­ta u ko­ji­ma su ro­đe­ni. Ni su­sje­du se vi­še ne mo­že vje­ro­va­ti. Čast iz­u­ze­ci­ma, ne­ma ih pu­no, ali kad ih se pro­na­đe, tre­ba dr­ža­ti fi­ge da i oni ne oti­đu bi­ti do­bri su­sje­di u Ir­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.