Za ob­no­vu ru­ži­na­va bro­da ‘Ga­leb’ sti­gle su dvi­je po­nu­de

24sata - - NEWS -

ZA MLA­DE DO 45 GO­DI­NA

JEFTINIJI KREDIT Kod 12 ba­na­ka do­bi­vat će se krediti s ka­ma­tom od 2,19 do 3,75 pos­to. Kredit ne smi­je tra­ja­ti kra­će od 15 go­di­na. Na na­tje­čaj za ob­no­vu bro­da ‘Ga­leb’, ko­ji je bio škol­ski brod Ju­gos­la­ven­ske rat­ne mor­na­ri­ce, i nje­go­vo pre­ure­đe­nja u mu­zej pris­ti­gle su dvi­je po­nu­de. Tvrt­ke Dal­mont od 46,9 mi­li­ju­na kuna i Bro­do­gra­di­li­šta Vik­tor Le­nac od 60,6 mi­li­ju­na, ut­vr­đe­no je na jav­nom otva­ra­nju po­nu­da u Ri­je­ci. Sli­je­di pos­tu­pak eva­lu­aci­je po­nu­da, po­tom do­no­še­nje od­lu­ke o oda­bi­ru ili po­ni­šte­nju pos­tup­ka jav­ne na­ba­ve, za što je kraj­nji rok 120 da­na. Ru­ži­na­vi ‘Ga­leb’ pla­ni­ra se obnoviti i pre­na­mi­je­ni­ti di­je­lom za mu­zej, a di­je­lom za ugos­ti­telj­sko-smje­štaj­nu na­mje­nu. (ds)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.