Lov na su­per­kre­di­te s ka­ma­tom već od 2,19 % kre­će 10. ruj­na

DR­ŽA­VA PLA­ĆA PO­LA RATE Su­bven­ci­je tra­ju pet go­di­na, a ku­ćans­tvi­ma s dje­com, neo­vis­no o srod­stvu, i pu­no du­lje

24sata - - NEWS - Pi­še: BOJANA MRVOŠ PA­VIĆ

Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva i Agen­ci­ja za pro­met ne­kret­ni­na­ma (APN) da­nas objav­lju­ju novi, tre­ći po­ziv mla­di­ma do 45 go­di­na na kup­nju ne­kret­ni­ne uz su­bven­ci­ju na stam­be­ne kre­di­te. Zah­tje­ve za su­bven­ci­ju APN će za­pri­ma­ti od 10. ruj­na. Do­tad svi za­in­te­re­si­ra­ni gra­đa­ni tre­ba­ju pro­na­ći ne­kret­ni­nu ko­ju že­le ku­pi­ti. Pri­ku­pi­ti tre­ba i do­ku­men­ta­ci­ju, pri če­mu oba­vez­no upo­rab­nu dozvolu za stan, bi­lo da se ra­di o sta­roj ne­kret­ni­ni ili no­vo­grad­nji, od­nos­no gra­đe­vin­sku dozvolu, ako se kredit uzi­ma za grad­nju ne­kret­ni­ne. Zah­tje­ve će APN pri­kup­lja­ti od tri do če­ti­ri tjed­na. Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Pre­drag Štro­mar ka­že da će su­bven­ci­ju do­bi­ti svi ko­ji dos­ta­ve va­lja­nu do­ku­men­ta­ci­ju. Kredit je mo­gu­će do­bi­ti u 12 ba­na­ka, či­je će ka­ma­te bi­ti naj­ni­že do­sad, od 2,19 do 3,75 pos­to. Ot­pla­ta kre­di­ta ne smi­je bi­ti kra­ća od 15 go­di­na, a su­bven­ci­ja tra­je naj­ma­nje pet go­di­na. U tom pe­ri­odu dr­ža­va kup­cu pla­ća od 30 do 51 pos­to mje­seč­ne rate kre­di­ta, ovis­no o ra­zvi­je­nos­ti po­dru­čja na ko­jem se kup­lje­na ne­kret­ni­na na­la­zi. Ako obi­telj već ima dje­cu, su­bven­ci­ja se produljuje za go­di­nu da­na za sva­ko di­je­te, od­nos­no još dvi­je go­di­ne za sva­ko di­je­te ro­đe­no ili po­svo­je­no ti­je­kom su­bven­ci­je. To zna­či da obi­telj ko­ja ima dvo­je dje­ce kad ku­pu­je stan i do­bi­je još jed­no su­bven­ci­ju mo­že ima­ti de­vet go­di­na. Pro­du­lje­nje su­bven­ci­je mo­že do­bi­ti i, pri­mje­ri­ce, te­ta ko­ja ži­vi s ne­ća­kom, jed­na­ko ta­ko i is­tos­pol­ni par s dje­com, od­nos­no svi no­si­te­lji kre­di­ta ko­ji, bez ob­zi­ra na srod­stvo, ži­ve s ma­lo­ljet­nom dje­com. Novi će na­tje­ča­ji bi­ti objav­lje­ni i u ožuj­ku i ruj­nu 2020., naj­a­vio je Štro­mar. U ruj­nu ove go­di­ne ide i novi na­tje­čaj za kup­nju ne­kret­ni­ne kroz POS plus mo­del, uz ka­ma­tu od dva pos­to. Ri­ječ je o mo­de­lu u ko­jem dr­ža­va po­kri­va ve­ći dio zaj­ma, a raz­li­ku da­je ban­ka. Štro­mar tvr­di da uz­rok po­skup­lje­nja ne­kret­ni­na na tr­ži­štu ni­su su­bven­ci­oni­ra­ni krediti, ne­go rast tu­ris­tič­kih no­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.