ČOPOR LUTALICA IZGRIZAO MI JE NO­GU DO KOS­TI

NAPALI JU PSI Osje­ča­ni su da­ni­ma zva­li služ­be zbog pa­sa lutalica ko­ji su napali mla­di­ća i di­je­te. Nit­ko ni­je reagirao. Sad su iz­griz­li že­nu

24sata - - NEWS - Pi­še: DANIJELA MIKOLA

Po­če­la sam vri­šta­ti i uda­ra­ti ih plas­tič­nom dr­škom od po­vod­ca. Bi­li su kao bi­jes­ni, is­ke­še­nih zu­bi. Ne znam vi­še ni tko mi je do­šao po­mo­ći i ka­ko sam otiš­la, rek­la je Osje­čan­ka Ma­ri­ja ko­ju su iz­griz­li psi lu­ta­li­ce.

Napali su je u su­bo­tu u na­se­lju Jug 2. Ma­ri­ja je še­ta­la ma­lo­ga psa pa­smi­ne mal­te­zer svo­je kće­ri. Iz prav­ca za­pu­šte­nih dvo­ri­šta dva­ju ku­ća u ko­ji­ma nit­ko ne ži­vi do nje su do­tr­ča­la če­ti­ri psa, ko­ji su je od­mah i bez raz­lo­ga napali.

- Ni­sam ih ni vi­dje­la. Pret­pos­tav­ljam da su ne­ko vri­je­me bi­li skri­ve­ni is­pod automobila ko­ji se ta­mo na­la­zio. Odjed­nom su me napali, valj­da zbog mo­je­ga psa ko­ji je bio na po­vod­cu. Us­pje­la sam ga na vri­je­me dig­nu­ti u ru­ke jer sam shva­ti­la da će ga ras­tr­ga­ti ako ga do­hva­te, ali je za­to je­dan od njih ugri­zao me­ne za no­gu - rek­la je Ma­ri­ja. To ni­je pr­vi put da su je napali. Pri­je de­se­tak da­na je pro­la­zi­la is­tom uli­com te su i tad po­če­li tr­ča­ti za njom.

- Tad sam se is­to upla­ši­la i zva­la sam ve­te­ri­nar­sku služ­bu da to pri­ja­vim, ali su oni rek­li da je za pse lu­ta­li­ce nad­le­žan azil. Zva­la sam i njih te su rek­li da će do­ći po pse, no ni­su doš­li. U me­đu­vre­me­nu su ti psi napali još ne­ke lju­de, jed­nog mla­di­ća ko­ji se obra­nio ta­ko što ih je no­ga­ma uda­rao na­kon što su ga htje­li ugris­ti i jed­no di­je­te ko­je je od njih obra­ni­la žena me­tlom. I svi su to pri­ja­vi­li, a nit­ko ni­šta ni­je na­pra­vio. Sra­mot­no je da net­ko mora nas­tra­da­ti da bi nad­lež­ni odre­agi­ra­li - ogor­če­na je Ma­ri­ja. U su­bo­tu je za­vr­ši­la na Hit­noj jer su je psi iz­griz­li do kos­ti. Tre­ba­la je ići na go­diš­nji od­mor, a sad ne mo­že jer mora sva­kod­nev­no ići na pre­vi­ja­nje. liječniku. Vi­še, ka­že, ne že­li pro­la­zi­ti tom uli­com ne­go ide okol­nim pu­tem do svog do­ma jer ni­je uop­će si­gur­na da li sa­da ta­mo ima još pa­sa ili ne. Čak ni njen mal­te­zer vi­še ne že­li ići u tom smje­ru u šet­nju jer je i on do­ži­vio šok. No­ći­ma u snu cvi­li i tr­za se. Po­li­ci­ja je na­kon oče­vi­da ut­vr­di­la da je­dan ili dva psa na­vod­no pri­pa­da­ju star­cu ko­ji je ne­kad tu ži­vio, a ko­jeg je so­ci­jal­na služ­ba odve­la u dom os­ta­viv­ši nez­bri­nu­te pse u dvo­ri­štu. Na te­ren su iz­aš­le i dvi­je vo­lon­ter­ke iz azi­la ko­je su ulo­vi­le tri psa na­kon što su ih na­ma­mi­le hra­nom. Za­do­bi­le su ogre­bo­ti­ne i lak­še ugri­ze. Če­t­vr­ti se pas, ka­žu su­sje­di u Rap­skoj uli­ci u ko­joj se do­go­dio na­pad, sa­da na­šao sve­zan u jed­nom od dvo­ri­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.