Di­je­te ba­ci­lo ka­men i oz­li­je­di­lo po­li­caj­ca

24sata - - NEWS -

Po­li­ci­ja je za­vr­ši­la kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje ve­za­no uz na­pad na po­li­caj­ce u su­bo­tu u Mur­skom Sre­diš­ću. Po­li­caj­ci su in­ter­ve­ni­ra­li zbog pre­glas­nog pu­šta­nja mu­zi­ke. Po­li­caj­ce su napali žena (37) i mla­dić (18). U jed­nom tre­nut­ku je di­je­te ba­ci­lo ka­men i oz­li­je­di­lo po­li­caj­ca. U pri­tvo­ru je zbog pri­jet­nji za­vr­šio i mu­ška­rac (53). (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.