Vo­za­či auto­bu­sa idu u štrajk: Tr­pi­mo na­si­lje!

24sata - - NEWS -

Vo­za­če je strah ra­di­ti i štraj­kom želimo upo­zo­ri­ti nad­lež­ne da i nas tre­ba za­šti­ti­ti, rek­li su nam iz Udru­ge sin­di­ka­ta vo­za­ča i pro­met­nih rad­ni­ka. Vo­za­či auto­bu­sa že­le bo­lje uvje­te ra­da, ve­će pla­će u skla­du s os­ta­lim zem­lja­ma EU te sta­tus službenih oso­ba. Naj­a­vi­li su štrajk 23. ko­lo­vo­za, a nji­me će se dje­lo­mič­no obus­ta­vi­ti rad na svim li­ni­ja­ma ko­ji­ma pro­me­tu­ju. (atu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.