Su­da­rio se s autom pa po­ko­sio pje­ša­ki­nju

24sata - - NEWS -

Bi­lo je straš­no. Vo­zač auta pro­šao je krov cr­ve­no svje­tlo i su­da­rio se s dru­gim autom. Od si­li­ne udar­ca se od­bio te obo­rio že­nu i mu­škar­ca na pje­šač­kom, ka­že oče­vi­dac ne­sre­će u Spli­tu. Na ras­križ­ju Uli­ce Hr­vat­ske mor­na­ri­ce i Do­mo­vin­skog ra­ta u Spli­tu ju­čer oko 21 sat, auto­mo­bil je obo­rio pje­ša­ki­nju ko­ja je na mjes­tu po­gi­nu­la. U stra­vič­noj ne­sre­ći te­ško je oz­li­je­đen mu­ška­rac ko­jeg je Hit­na po­moć pre­vez­la u bol­ni­cu. Au­to­mo­bi­li su se na­vod­no su­da­ri­li u jed­nom od naj­pro­met­ni­jih ras­križ­ja u Spli­tu, a pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, je­dan od vo­za­ča pro­šao je kroz cr­ve­no svje­tlo na se­ma­fo­ru, su­da­rio se s dru­gim auto­mo­bi­lom i pri­tom obo­rio mu­škar­ca i že­nu. U sr­p­nju ove go­di­ne u slič­noj je ne­sre­ći smrt­no stra­da­la pje­ša­ki­nja u Vu­ko­var­skoj uli­ci u Spli­tu, ta­ko­đer na­kon što je je­dan auto­mo­bil pro­šao kroz cr­ve­no svje­tlo na se­ma­fo­ru. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pi­ja­na vo­za­či­ca ta­ko­đer je proš­la kroz cr­ve­no svje­tlo i us­mr­ti­la dje­voj­ku u Po­ljič­koj uli­ci. Po­li­ci­ja je za­tvo­ri­la ras­križ­je zbog oče­vi­da, a da­nas će bi­ti poz­nat uz­rok ne­sre­će. (mi)

Žena je po­gi­nu­la, a te­ško oz­li­je­đe­ni mu­ška­rac pre­ve­zen je u bol­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.