Ča­ko­vec: Upao im u dje­čju so­bu, za­lio ben­zi­nom i za­pa­lio

VO­LON­TER­KE STAVILE RUKAVICE I POHVATALE PSE PRIVELI TRI BRA­TA Zbog uhi­će­nja mu­škar­ca (33) ko­ji je pri­je­tio obi­te­lji, bra­ća su že­lje­la osve­tu

24sata - - NEWS -

Tek sad, na­kon što su napali že­nu, na te­ren su iz­aš­le i dvi­je vo­lon­ter­ke iz azi­la. Una­toč za­štit­noj opre­mi, psi su ih us­pje­li iz­gris­ti. Na kra­ju su ih ipak us­pje­le odves­ti. Sut­ki­nja is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da u Va­ra­ždi­nu pos­la­la je u is­traž­ni za­tvor tri bra­ta, 33-go­diš­nja­ka, 32-go­diš­nja­ka i 27-go­diš­nja­ka, jer su pri­je­ti­li jed­noj obi­te­lji i za­pa­li­li im ku­ću. Nji­hov te­ror pre­ži­vje­la je obi­telj iz oko­li­ce Ča­kov­ca ko­ja je že­lje­la os­ta­ti ano­nim­na. Mu­ška­rac (33) re­pe­ti­rao je pi­štolj te pri­je­tio da će ubi­ti dru­gog mu­škar­ca i nje­go­ve si­no­ve, na što su oni po­bje­gli u ku­ću. Po­zva­li su po­li­ci­ju, ko­ja ga je is­to­ga da­na uhi­ti­la. Nje­gov brat (27) od­lu­čio se osve­ti­ti pri­ja­vi­te­lji­ma pa je do­šao do ku­će u ko­joj ži­vi kći žr­tve. Ušao je u dje­čju so­bu, na­mje­štaj po­lio ben­zi­nom i za­pa­lio. Na­kon pa­le­ži ga je uhi­ti­la po­li­ci­ja. (bb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.