U Srbiji po­t­vr­đe­na afrič­ka svinj­ska ku­ga

24sata - - NEWS -

Sr­bi­jan­ske vlas­ti po­t­vr­di­le su ju­čer da je u zem­lji ot­kri­ve­na afrič­ka svinj­ska ku­ga, ali is­ti­ču da ne­ma opas­nos­ti od epi­de­mi­je. Bo­lest se po­ja­vi­la na če­ti­ri far­me u tri se­la kod Be­ogra­da, Ra­brov­cu, Ve­li­koj Kr­s­ni i Ku­sat­ku, a u kru­gu od tri ki­lo­me­tra pro­gla­še­no je za­ra­že­no po­dru­čje. Afrič­ka svinj­ska ku­ga za­raz­na je i ne­iz­lje­či­va bo­lest za ži­vo­ti­nje, ali ni­je opas­na za lju­de. (ds)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.