ALARM! NI­JE CI­JEP­LJE­NO VISE OD 10.000 DJE­CE...

24sata - - NEWS - Pi­šu: S. KRNETIĆ, B. MRVOŠ PA­VIĆ

Od nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja ni­smo us­pje­li do­bi­ti po­da­tak ko­li­ko je ro­di­te­lja do sa­da pri­jav­lje­no i kaž­nje­no jer su od­bi­ja­li ci­je­pi­ti dje­cu. U Hr­vat­skom za­vo­du za jav­no zdrav­s­tvo (HZJZ) pro­cje­nju­ju da u pred­škol­skoj do­bi ima oko 10.000 dje­ce ko­ja ni­su pri­mi­la MPR cje­pi­vo, ko­je se pri­ma s na­vr­še­nih go­di­nu da­na. Pro­tiv­ni­ci ci­jep­lje­nja po­ve­zu­ju ga s autiz­mom. Na­ve­de­noj broj­ci ne­ci­jep­lje­nih tre­ba pri­do­da­ti ge­ne­ra­ci­ju do­jen­ča­di ko­ja tek tre­ba pri­mi­ti cje­pi­vo za za­šti­tu od ru­be­ole, za­uš­nja­ka i os­pi­ca.

- Dio te dje­ce ni­je ci­jep­ljen zbog kon­tra­in­di­ka­ci­ja, dio zbog oprav­da­nog ili neo­prav­da­nog kaš­nje­nja s ci­jep­lje­njem, a tek ma­nji dio zbog pro­tiv­lje­nja ci­jep­lje­nju - re­kao je Bernard Ka­ić, vo­di­telj Služ­be za epi­de­mi­olo­gi­ju za­raz­nih bo­les­ti HZJZ-a.

ZA SA­DA NI­ŠTA OD VE­ĆIH KAZNI

Od­ga­đa­nje je oprav­da­no ako pos­to­ji me­di­cin­ski raz­log za ne­ci­jep­lje­nje. U kategoriji neo­prav­da­nih raz­lo­ga je kad ro­di­te­lji i pe­di­ja­tar za­jed­no od­ga­đa­ju ci­jep­lje­nje, a na­vo­de ne­ke od zdrav­s­tve­nih raz­lo­ga, ko­ji ni­su pre­pre­ka ci­jep­lje­nju.

Kaz­na za ne­ci­jep­lje­nje u Hrvatskoj je 2000 kuna, ali nit­ko od od­go­vor­nih nam ni­je mo­gao po­uz­da­no re­ći je li pro­pi­sa­na kaz­na pre­dvi­đe­na za sva­ko od­bi­je­no cje­pi­vo iz go­diš­njeg ka­len­da­ra ili je za­jed­nič­ka za vi­še od­bi­je­nih ci­jep­lje­nja.

- Ne znam, tre­ba s prav­ni­ci­ma vi­dje­ti de­ta­lje - po­ru­čio je re­sor­ni mi­nis­tar Mi­lan Ku­jun­džić. Za sa­da ne raz­miš­lja o stro­žim kaz­na­ma za ro­di­te­lje ko­ji od­bi­ja­ju ci­je­pi­ti jer je zad­njih go­di­na po­ve­ćan broj pro­ci­jep­lje­ne dje­ce u Hrvatskoj.

RADIT ĆE SE NA EDUKACIJI

- Ima­mo po­zi­ti­van trend i ve­ći­na ro­di­te­lja shva­ća če­mu iz­la­žu dje­cu ako ih ne ci­je­pe pa će­mo vi­dje­ti što će da­lje vri­je­me no­si­ti. Raz­miš­lja­mo o in­ten­ziv­ni­jem edu­ka­cij­skom pro­gra­mu ka­že Ku­jun­džić.

Bu­ru u jav­nos­ti oko ne­ci­jep­lje­nja po­di­gao je sa­bor­ski zas­tup­nik Ivan Per­nar obja­vom da od­bi­ja ci­je­pi­ti tek ro­đe­no di­je­te.

- Mis­lim da pr­vens­tve­no tre­ba pro­svi­je­tli­ti te ro­di­te­lje ko­ji stra­vič­nu šte­tu ra­de svo­joj dje­ci iz­la­žu­ći ih ri­zi­ku od oz­bilj­nih bo­les­ti, ali i dru­gu dje­cu ko­ja će bi­ti s nji­ma u kon­tak­tu. Vje­ro­jat­no će i on sam, kad ma­lo pro­či­ta sve to, shva­ti­ti da di­je­te tre­ba ci­je­pi­ti. Mo­žda će shva­ti­ti za ko­ji mje­sec - re­kao je mi­nis­tar zdrav­s­tva.

Pe­di­ja­tar pri­ma­ri­jus Dar­ko Ric­h­ter po­dr­ža­va da “lju­di na­uče ba­ra­ta­ti svo­jom slo­bo­dom”, ali za to, ka­že, tre­ba ima­ti ma­lo vi­še informacij­a.

- Ne­pri­hvat­lji­vo mi je da se in­for­ma­ci­ja­ma iz sta­ri­jeg ka­me­nog do­ba upad­ne u 21. sto­lje­će. Ni­su mi pri­hvat­lji­va ni nas­to

ja­nja da net­ko, ape­li­ra­ju­ći na pse­udo­de­mo­kra­ci­ju, ho­mo­ge­ni­zi­ra ne­kak­vu sek­tu oko se­be i stva­ra oči­to ne­kak­vu no­vu stran­ku, iz­me­đu os­ta­log i na ba­zi pro­tiv­lje­nja ci­jep­lje­nju re­kao je pe­di­ja­tar ko­men­ti­ra­ju­ći po­ru­ke zas­tup­ni­ka Per­na­ra.

PEDIJATRI PREDLAŽU MJE­RE

Ric­h­ter ni­je za oš­tri­je nov­ča­ne kaz­ne. Za­la­že se da se for­mi­ra od­štet­ni fond u ko­ji bi od sva­kog pro­da­nog cje­pi­va pro­izvo­đač upla­tio jed­nu ku­nu, što bi bi­lo mi­li­jun i pol kuna go­diš­nje za even­tu­al­ne nus­po­ja­ve na cje­pi­vo. Pred­la­že i da se lju­di­ma ko­ji ne že­le ci­je­pi­ti

dje­cu po­ve­ća iz­dva­ja­nje za do­pun­sko zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje jer tro­ško­vi li­je­če­nja pa­da­ju svi­ma na­ma na te­ret. Epi­de­mi­olo­gi­nja Danijela La­ko­še­ljac iz Nas­tav­nog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo Pri­mor­sko-go­ran­ske žu­pa­ni­je ka­že da kaz­na od 2000 kuna ni­šta ne zna­či ako di­je­te i da­lje ni­je ci­jep­lje­no. - Ni­je svr­ha kazniti ro­di­te­lje, ne­go ci­je­pi­ti di­je­te. Ro­di­te­lji ola­ko shva­ća­ju tu oba­ve­zu. No kad dje­ca idu u ino­zem­s­tvo na ško­lo­va­nje ili obi­telj ide na put, on­da su sprem­ni pri­mi­ti i vi­še cje­pi­va odjed­nom - ka­že.

ČE­KA PROSVJETLJ­ENJE Mo­žda će shva­ti­ti ko­ji su ri­zi­ci ne­ci­jep­lje­nja, ka­že Ku­jun­džić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.