‘Že­lim ra­di­ti kod svo­ga Ban­di­ća...’ NE SKRIVA AMBICIJE

KOLINDU BI ZA PREDSJEDNI­CU Za­gre­bač­ka stu­den­ti­ca Do­ris Dri­no­vac (23) pos­ta­la je hit na druš­tve­nim mre­ža­ma go­vo­re­ći o ‘po­li­tič­kom lo­pov­lu­ku’ i svo­jim pos­lov­nim am­bi­ci­ja­ma

24sata - - NEWS - Pi­še: ANAMARIJA BURAZER

Mla­di ni­su da­nas po­li­tič­ki obra­zo­va­ni. Po­li­ti­ka je da­nas ži­vi lo­pov­luk, po me­ni. Dr­ža­va je pre­li­je­pa, po­kra­de­na je jako pu­no. Mis­lim da je to ve­li­ki pro­blem da­naš­nji­ce.

Rek­la je ju­čer stu­den­ti­ca Do­ris Dri­no­vac (23) za N1 dok su je in­ter­v­ju­ira­li po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na mla­dih.

- Po­ku­ša­vam da se što vi­še obra­zu­jem. Je­zi­ci što vi­še. Što je broj je­dan. Jer bez je­zi­ka si da­nas vr­lo neo­bra­zo­van - ka­že dje­voj­ka i do­da­je da stu­di­ra Jav­nu upra­vu. Ot­kri­la je i svo­je ambicije. - Za­pos­li­la bih se u dr­žav­nu fir­mu. Kod svo­ga Ban­di­ća. Ja Ban­di­ća stvar­no uva­ža­vam. Do­pri­nio je gra­du dos­ta. Ne­ma čo­vje­ka ko­ji ni­je bar ne­što po­krao u Hrvatskoj. Sma­tram da je Ban­dić dos­ta ulo­žio u ovu dr­ža­vu. Ta­ko da bih se htje­la ne­ka­ko za­pos­li­ti kod nje­ga. Su­tra, kad za­vr­šim fa­kul­tet ko­men­ti­ra­la je stu­den­ti­ca.

BI­LA U ‘ZVEZDAMA GRANDA’

POS­TA­LA VIRTUALNI HIT

“To je ona sta­ra: Krao je, al je svi­ma dao”, pi­ta­la ju je no­vi­nar­ka N1, na što je stu­den­ti­ca od­go­vo­ri­la: “Ta­ko je, da. A što se ti­če pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, Ko­lin­di bih da­la glas. Ja sam na stra­ni žena... Mla­di bi tre­ba­li vi­še či­ta­ti. Ins­ta­gram je dos­ta ak­ti­van, i te glu­pos­ti, ali tre­ba­lo bi vi­še gle­da­ti vi­jes­ti. Či­ta­njem bi se tre­bao vo­ka­bu­lar po­vi­si­ti. Ja sva­šta či­tam, od ro­man­ti­ke do dra­ma. Ne­ma tu pra­vi­la”, za­klju­či­la je. Tek na­kon što se snim­ka pro­ši­ri­la in­ter­ne­tom, doz­na­lo se i tko je stu­den­ti­ca jer ti­je­kom raz­go­vo­ra za N1 poz­na­to je bi­lo tek da stu­di­ra u Zagrebu. Do­ris se, na­ime, la­ni oku­ša­la na poz­na­tom be­ograd­skom showu “Zvez­de Granda”, gdje je doš­la bez prat­nje, no i br­zo se vra­ti­la ku­ći. Pje­va­la je “Ne­vi­nost” Ce­ce Raž­na­to­vić, no pje­smu ni­je do­vr­ši­la jer ju je pre­ki­nuo ži­ri. Je­dan od čla­no­va ži­ri­ja, Đor­đe Da­vid, dao joj je pri­li­ku da se po­ka­že i u dru­goj pje­smi ko­ju je pri­pre­mi­la te ti­me iz­a­zvao bur­nu re­ak­ci­ju Ma­ri­je Še­ri­fo­vić, ta­ko­đer čla­ni­ce ži­ri­ja.

NATJECALA SE ZA LICE ZA­GRE­BA

- Alo, čo­vje­če, ti si si­šao s uma, dje­voj­ka se ni­je sas­ta­vi­la - po­bu­ni­la se Ma­ri­ja, ko­ju je di­rek­tor Grand pro­duk­ci­je Sa­ša Po­po­vić na­zvao mr­gu­dom. Ni nje­mu Še­ri­fo­vić ni­je os­ta­la duž­na pa je vi­ka­la: “Sram te bi­lo, bre!”, a Do­ris se vra­ti­la u Zagreb. Ni­je se sa­mo oku­ša­la u pje­vač­kim vo­da­ma, ne­go i u iz­bo­ru lje­po­te. - Me­ni se ja­vi­la za cas­ting, no sa­ma je odus­ta­la te se ni­je po­ja­vi­la u fi­na­lu. Ne sje­ćam se raz­lo­ga - ka­že nam Me­li­ta Han­žek, ko­ja je bi­la vlas­ni­ca li­cen­ce Lice go­di­ne Zagreb 2016., na ko­jem je Do­ris kon­ku­ri­ra­la. Tad je ima­la 20 go­di­na.

‘OVO JE ZABRINJAVA­JUĆE’

Nje­zin po­li­tič­ki os­vrt i ambicije ko­men­ti­ra­la je psi­ho­lo­gi­nja Mir­ja­na Kriz­ma­nić.

- Kad me sad ni­je šla­gi­ra­lo... Haj­de, fa­la bo­gu da ni­je s na­šeg Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta. Po ovom što go­vo­ri te­ži la­ko os­tva­ri­vim am­bi­ci­ja­ma - ka­že nam na­smi­ja­no Kriz­ma­nić. - Bez ša­le, ovo je zabrinjava­juće. Ona spa­da u nat­pro­sječ­no obra­zo­va­ne gle­da­ju­ći hrvatski pro­sjek, ia­ko još stu­di­ra, a za nju je je­dan sa­mo­volj­ni dik­ta­tor uzor. Ban­dić ra­di što ho­će i ka­ko ho­će, a go­vo­ri ta­ko da ga i neo­bra­zo­va­ni la­ko shva­ća­ju za­klju­či­la je Kriz­ma­nić.

Natjecala se na ‘Zvezdama Granda’ s Ce­ci­nom pje­smom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.