KAVA DE VET KUNA PET ME­TA­RA OD STRA­DU­NA

TRE­BA PRO­ŠE­TA­TI Is­tra­ži­li smo gdje do­ma­ći pi­ju ka­vu u mjes­ti­ma za ko­ja tvr­de da su za Hr­va­te pre­sku­pa. Po­ka­za­lo se da ni­su sve ci­je­ne straš­ne

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Li­ber­ti­na je kul­t­ni ka­fić u Du­brov­ni­ku unu­tar zi­di­na. Pet me­ta­ra je od Stra­du­na, a kava sto­ji de­vet kuna pa ne ču­di da u nje­ga do­la­ze Du­brov­ča­ni, ali i glum­ci ti­je­kom Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra.

Ina­če obič­na kava sto­ji 23 ili 25 kuna, ko­li­ko je u Caféu Fes­ti­va­lu na po­čet­ku Stra­du­na.

- U Fes­ti­va­lu je i zi­mi sku­po, a ne­ma ni po­pus­ta za nas do­ma­će re­kao je Du­brov­ča­nin. U Spli­tu će 60 kuna po­tro­ši­ti par ko­ji u ka­va­ni Lvxor po­pi­je ka­vu (24 ku­ne) i Co­ca-Co­lu (30). Ci­je­nu po­di­žu čast da se sjed­ne na car­ski Pe­ris­til i uži­va u po­gle­du na ka­te­dra­lu sve­tog Du­je. U kul­t­noj ko­no­bi Tri vol­ta, ko­ja se da­nas zo­ve Za­lo­gaj­ni­ca Di­ok­le­ci­jan i ta­ko­đer je unu­tar Di­ok­le­ci­ja­no­ve pa­la­če, is­ta na­rudž­ba je go­to­vo tri­put jef­ti­ni­ja. Ni 50 me­ta­ra zrač­ne li­ni­je da­lje od Lyxo­ra kava sto­ji se­dam, a Co­ca-Co­la 14 kuna, no do za­lo­gaj­ni­ce tre­ba zna­ti i do­ći uskim split­skim ka­la­ma. Ta­mo je naj­vi­še do­ma­ćeg “svi­ta”, a ot­kri­va­ju je i stran­ci ko­ji­ma su pris­tu­pač­ne ci­je­ne hra­ne pri­prem­lje­ne od do­ma­ćih na­mir­ni­ca po sta­rim re­cep­ti­ma važ­ni­je ne­go pres­tiž luk­suz­nog Lvxo­ra, či­je ime ipak svi iz­go­va­ra­ju sa slo­vom “u”, a ne “v”. U Vo­di­ca­ma na ri­vi, u ka­fi­ću Ma­ki­na, kava je 10, a Co­ca-Co­la 23 ku­ne. To je po­pu­lar­no mjes­to ka­mo mno­gi za­la­ze zbog do­bre glaz­be. Do­ma­ći su ra­di­je u sto­ti­njak me­ta­ra uda­lje­noj Vi­ra­di, ko­ja je ta­ko­đer na ri­vi, kava je ta­mo de­vet kuna, a Co­ca-Co­la 19.

U Za­dru, ne­ko­li­ko de­se­ta­ka me­ta­ra od Mor­skih or­gu­lja i Poz­dra­va Sun­cu, je Caf­fe bar Bra­zil. Ima te­ra­su pod sta­bli­ma, s po­gle­dom na sve po­pu­lar­ni­je zna­me­ni­tos­ti gdje se uju­tro pi­je kava, a i po­pod­ne je te­ško pro­na­ći slo­bod­no mjes­to. Co­ca-Co­la sto­ji 25, a es­pre­sso 11 kuna. U Va­ro­šu, 500-ti­njak me­ta­ra od Bra­zi­la, je Ar­ka­da. U hla­du pla­ta­na Co­ca-Co­la je 11, a es­pre­sso šest kuna. U Pu­li su raz­li­ke naj­ma­nje. Rus­ti­co bar Pu­la kul­t­ni je ka­fić na Gi­ar­di­ni­ma. Kava je se­dam, a Co­ca-Co­la 17 kuna. Ma­lo da­lje, u ka­fi­ću Uliks, ko­ji je ta­ko­đer u cen­tru, Co­ca-Co­la je 19, a kava osam kuna. Slič­ne ci­je­ne su i u Bo­le­ru, osam i 17 kuna.

U Po­re­ču je naj­skup­lje u uli­ca­ma ko­je vo­de pre­ma zna­me­ni­toj Eu­fra­zi­je­voj ba­zi­li­ci. U Ca­sa­blan­ci kava sto­ji 15, a Co­ca-Co­la 30 kuna. Po­gled je na pro­laz­ni­ke i gu­žvu. Pu­no bo­lji po­gled, na mo­re i jah­te, u ka­fi­ću je Ge­ne­ral lo­un­ge na ri­vi. Ta­mo je kava 11, a Co­ca-Co­la 26 kuna. Na naj­jef­ti­ni­ju ka­vu tre­ba oti­ći ma­lo iz­van Po­re­ča, u in­dus­trij­sku zo­nu, kraj centra za teh­nič­ki pre­gled vo­zi­la u ka­fi­ću Re­mont. Krat­ki es­pre­sso je se­dam, a Co­ca-Co­la 15 kuna. No po­gled je na par­ki­ra­li­šte. (gj, mm, hp, mk, dma, ig, il)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.