Go­ri­vo po­jef­ti­ni­lo: 17 kuna ma­nje ne­go ju­čer sto­ji sprem­nik euro­su­pe­ra

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Li­tra euro­su­pe­ra 95 u uto­rak je po­jef­ti­ni­la u pro­sje­ku 34 li­pe i sad je oko 9,80 kuna. Li­tra euro­di­ze­la je oko 9,50 kuna (23 li­pe jef­ti­ni­ja u pro­sje­ku), a ci­je­na auto­pli­na os­ta­la je iz­me­đu 4,36 i 4,44 ku­ne, kao i proš­log tjed­na, obja­vio je por­tal ci­je­ne­go­ri­va.in­fo. Ci­je­ne go­ri­va, pod­sje­ća­mo, slo­bod­no se for­mi­ra­ju i mo­gu se raz­li­ko­va­ti na ben­zin­skim tvrt­ka­ma is­te tvrt­ke. De­talj­ni cje­nik sa sto­ti­na cr­p­ki objav­lju­je Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva na min-go.hr/#/. Na 50 li­ta­ra euro­su­pe­ra 95 ušte­da je 17, a euro­di­ze­la 11,5 kuna. (ik)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.