Ras­pra­va o GUP-u u “glu­ho do­ba lje­ta” je an­ti-jav­na ras­pra­va

24sata - - NEWS -

GUP se ne usva­ja sva­ke go­di­ne, to je obič­no jed­nom u man­da­tu Grad­ske skup­šti­ne i ima­ti jav­nu ras­pra­vu u ova dva tjed­na pr­ve po­lo­vi­ce ko­lo­vo­za je čak i go­re ne­go da ste ima­li jav­nu ras­pra­vu iz­me­đu re­ci­mo Bo­ži­ća i 10. si­ječ­nja, re­kao je gos­tu­ju­ći na te­le­vi­zi­ji N1 To­mis­lav To­ma­še­vić, grad­ski zas­tup­nik iz stranke Zagreb je naš. To­ma­še­vić je do­dao da Grad­ska skup­šti­na ne mo­že ni od­lu­či­va­ti o ovak­vom GUP-u dok ne bu­de iz­mi­je­njen pros­tor­ni plan Za­gre­ba, (vc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.