Da­ru­va­rac je pr­vu noć imao ci­me­ra..

PRISTOJAN Ti­je­kom su­đe­nja je Dar­ko Ko­va­če­vić u pri­tvo­ru pro­veo se­dam mje­se­ci. Za­tvor­ska pra­vi­la zna i po­na­ša se pre­ma nji­ma

24sata - - NEWS - Pi­še: VILIM CVOK

Pr­vu noć u za­gre­bač­kom za­tvo­ru Re­me­ti­nec Da­ru­va­rac je imao druš­tvo. Će­li­ju di­je­li s još jed­nim za­tvo­re­ni­kom, ko­ji je ta­ko­đer na odje­lu di­jag­nos­ti­ke. Ko­va­če­vić bi na tom odje­lu tre­bao pro­ves­ti do mje­sec da­na.

Pre­gle­dat će ga li­ječ­ni­ci i psi­hi­ja­tri, vi­djet će se ka­ko se po­na­ša, pro­vje­ri­ti ima li s ko­jim od kri­mi­na­la­ca, ko­ji su tre­nu­tač­no na iz­dr­ža­va­nju kaz­ne u ne­kom od za­tvo­ra, ne­raš­čiš­će­nih ra­ču­na te na kra­ju upra­vi za za­tvor­ski sus­tav u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa pos­la­ti prijedlog gdje bi tre­bao od­s­lu­ži­ti kaz­nu. Zbog bru­tal­nog pre­mla­ći­va­nja dje­voj­ke (18) i pri­jet­nji Ko­va­če­vić je pra­vo­moć­no osu­đen na če­ti­ri go­di­ne za­tvo­ra. Bu­du­ći da je u pri­tvo­ru, dok su mu su­di­li na Op­ćin­skom su­du u Za­dru, pro­veo se­dam mje­se­ci, tre­bao bi od­s­lu­ži­ti još tri go­di­ne i pet mje­se­ci za­tvo­ra.

Pre­ma Za­ko­nu o kaz­ne­nom pos­tup­ku, na­kon što od­s­lu­ži po­la kaz­ne mo­že za­tra­ži­ti pri­je­vre­me­ni ot­pust. On se ne odo­bra­va po auto­ma­tiz­mu, no bu­de li se uzor­no po­na­šao u za­tvo­ru te ne bu­de li ula­zio u su­ko­be s pra­vo­sud­nim po­li­caj­ci­ma i dru­gim za­tvo­re­ni­ci­ma, mo­gao bi se već za go­di­nu i pol na­ći na slo­bo­di. “Uvi­jek se vo­lio ku*či­ti pre­ma sla­bi­ji­ma, a pre­ma ve­ćim ri­ba­ma imao je res­pek­ta”, ta­ko je za Ex­press biv­ši za­tvo­re­nik za­dar­skog za­tvo­ra opi­sao Da­ru­var­če­vo po­na­ša­nje iza re­še­ta­ka.

S ob­zi­rom na nje­go­ve go­di­ne i kaz­ne­no dje­lo ko­je je po­či­nio Ko­va­če­vić bi, tvr­de do­bro upu­će­ni iz­vo­ri iz sus­ta­va, po sve­mu su­de­ći, tre­bao za­vr­ši­ti u glin­skom za­tvo­ru. Po­put Le­po­gla­ve, to je za­tvo­re­ni tip za­tvo­ra, no pu­no kom­for­ni­ji. Sta­re zgra­de su re­no­vi­ra­ne, a sa­gra­đen je i novi objekt. U će­li­ja­ma je ma­nje za­tvo­re­ni­ka, ima­ju bo­lje uvje­te za odr­ža­va­nje hi­gi­je­ne, a ne­ki objek­ti ima­ju pod­no gri­ja­nje i kli­me.

IMA ISKUSTVA Do­bro zna sva pi­sa­na i ne­pi­sa­na pra­vi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.